ทำเนียบคณบดี

President Hall

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร (arunsrilee@yahoo.com)

คำสั่ง มศก. 799/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

คำสั่ง มศก. 760/565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2560 - 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

คำสั่ง มศก. 2438/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

คำสั่ง มศก. 1052/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร

คำสั่ง มศก. 2122/2556 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556

พ.ศ. 2556 - 2560
พ.ศ. 2552 - 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ

คำสั่ง มศก. 1824/2552 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.พิทยา หลิวเสรี

คำสั่ง มศก. 33/2549 ลงวันที่ 11 มกราคม 2549

คำสั่ง มศก. 1560/2548 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548

คำสั่ง มศก. 1207/2543 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543

พ.ศ. 2547 - 2552
พ.ศ. 2545 - 2547

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ปาน พิมพา

คำสั่ง มศก. 820/2546 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2546

ศาสตราจารย์

ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม

คำสั่ง มศก. 150/2546 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546

คำสั่ง มศก. 27/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม 2544

พ.ศ. 2543 - 2545
พ.ศ. 2533 - 2543

อาจารย์

ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล

คำสั่ง มศก. 394/2543 ลงวันที่ 21 เมษายน 2543

คำสั่ง มศก. 236/2539 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2539

คำสั่ง มศก. 354/2535 ลงวันที่ 21 เมษายน 2535

คำสั่ง มศก. 1099/2533 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553