ทำเนียบคณบดี

President Hall

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร

พ.ศ. 2556 - 2560
พ.ศ. 2552 - 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.พิทยา หลิวเสรี

พ.ศ. 2547 - 2552
พ.ศ. 2545 - 2547

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ปาน พิมพา

ศาสตราจารย์

ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม

พ.ศ. 2543 - 2545
พ.ศ. 2533 - 2543

อาจารย์

ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร (arunsrilee@yahoo.com)

พ.ศ. 2561 - ไม่ระบุข้อมูล