ภาวะการได้งานทำ

ภาวะการมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2560