ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน  

แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA
ภาวะการมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561

จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานคณบดี