แนะนำภาควิศวกรรมเคมี

Chemical Engineering

Department history

Department of Chemical Engineering Established in 2003, which the first batch of student in 2003

objective

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการมีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางบริบทในสังคมที่มีการแข่งขันสูง การจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นการขยายโอกาศทางการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2535 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2551 หลักสูตรวิทยาศาตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2544 และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

Bachelor Degrees

Course Name :

Course Highlights

Master Degrees

Course Name :

Course Highlights

Doctoral Degrees

Course Name :

Course Highlights

Information of Department

Office : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อยู่ชั้น 2 อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Tel :034 109686 ต่อ 209200

Fax :034-252459

Website : https://www.chem.eng.su.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/Chemical-Engineering-Silpakorn-University-664258180334614/

Asst. Prof. Dr. Choowong Chaisuk

Asst. Prof. Dr. Tarawipa Puangpetch

Asst. Prof. Dr. Worapon Kiatkittipong

Asst. Prof. Dr. Veerayut Lersbamrungsuk

Asst. Prof. Dr. Weerawat Pattaveekongka

Asst. Prof. Dr. Sirirat Wacharawichanant

Asst. Prof. Dr. Okorn Mekasuwandumrong

Assoc. Prof. Dr. Prakorn Ramakul

Dr. Nutchapon Chotigkrai

Dr. Mutsee Termtanan

Dr. Sunthon Piticharoenphun