แนะนำภาควิศวกรรมเคมี

Department of Chemical Engineering

Department history

Department of Chemical Engineering Established in 2003, which the first batch of student in 2003

objective

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการมีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางบริบทในสังคมที่มีการแข่งขันสูง การจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นการขยายโอกาศทางการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2535 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2551 หลักสูตรวิทยาศาตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2544 และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย

Bachelor Degrees

Course Name :

Course Highlights

Course Name : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Curriculum revised version 2022)

Course Highlights

จัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมีที่สามารถจำลองกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี เป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม

Course Name :

Course Highlights

จัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมีที่สามารถจำลองกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี เป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม

Master Degrees

Course Name :

Course Highlights

Course Name :

Course Highlights

Course Name :

Course Highlights

Course Name :

Course Highlights

Doctoral Degrees

Course Name :

Course Highlights

Course Name :

Course Highlights

Information of Department

Office :

Tel :034-109686 ต่อ 209600

Fax :034-252459

Website : https://chemengsilpakorn.com/th/

Facebook : https://www.facebook.com/Chemical-Engineering-Silpakorn-University-664258180334614/

Asst. Prof. Dr. Choowong Chaisuk

Asst. Prof. Dr. Tarawipa Puangpetch

Assoc. Prof. Dr. Worapon Kiatkittipong

Asst. Prof. Dr. Veerayut Lersbamrungsuk

Asst. Prof. Dr. Weerawat Pattaveekongka

Assoc. Prof. Dr. Sirirat Wacharawichanant

Assoc. Prof. Dr. Okorn Mekasuwandumrong

Assoc. Prof. Dr. Prakorn Ramakul

Asst. Prof. Dr. Nutchapon Chotigkrai

Asst. Prof. Dr. Mutsee Termtanun

Dr. Sunthon Piticharoenphun

Dr. Wasu Chaitree