แนะนำภาควิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering

ประวัติภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2550

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ขยายโอกาสทางการศึกษา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์แก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็น ครั้งแรกในปีการศึกษา 2550 และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นครั้งแรกในปี การศึกษา 2560 นอกจากนี้ยังมีแผนการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการเปิดรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในงานพัฒนาและวิจัยและพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป
3. ฝึกหัดและอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตผู้มีวินัย ความคิด ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. ฝึกหัดนักศึกษาให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเป็นผู้นำ และมีคุณธรรม โดยเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งลด
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีทักษะในการผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ผู้มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในงานพัฒนาและการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวสำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอด
ชีวิต และมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4. เพื่อสนองนโยบายรัฐ โดยเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี รวมทั้งสนองความต้องการแรงงานระดับสูงด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะในการผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน

ข้อมูลติดต่อของภาควิชา

สำนักงาน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อยู่ชั้น 5 อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เบอร์โทร :034 109686 ต่อ 209550

เบอร์โทร :034-241971

Website : http://ee.eng.su.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/ElectricalEngineeringSilpakornUniversity

ผศ.ดร. ระพีพันธ์ แก้วอ่อน

ผศ.ดร. ยุทธนา เจวจินดา

ผศ.ดร. ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์

อ.ดร. โสภณ ผู้มีจรรยา

อ.ดร. จิรัฏฐ์ เหมือนชู

อ.ดร. ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล

อ.ดร. ภมร ศิลาพันธ์

อ. พรชัย เปลี่ยมทรัพย์

อ. ชัยวุฒ ชูรักษ์

อ. กิตติธัช พาพลเพ็ญ

อาจารย์ ดร.อรทัย วัชรกฤชกรณ์

รศ.ดร. ชูเกียรติ สอดศรี

ฐนิชา

ณัฎฐ์นรี

ธชทัต

ผกามาศ

พยุงศักดิ์

ศรีอัมพร