แนะนำภาควิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ

Materials Science and Engineering

ประวัติภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2550

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ มีปณิธานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในบริบทแห่งวิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการดังนี้ จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้จริง ทำการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ สนอง ความต้องการของชุมชน ส่งเสริมการร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาควิชาชีพต่างๆ พัฒนาภูมิปัญญาและจริยธรรมอันดีงามให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่รักจะศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ได้เปิดสอนมาประมาณ 27 ปี ถูกออกแบบให้เป็นพหุวิทยาการ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการพัฒนาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีศาสตร์หลักที่ครอบคลุมทั้งด้านพอลิเมอร์ วิศวกรรมเคมี และการบริหารจัดการ ดังนั้นนักศึกษาจะมีความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาในแง่มุมที่กว้างและหลากหลาย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณาจารย์ของหลักสูตรฯ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน และวิจัยมานาน ทั้งยังสำเร็จการศึกษาจากหลายประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเยอรมันนี พร้อมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบและทันสมัยสำหรับใช้ในการวิจัย การเรียนการสอน และทำงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเป็นพหุวิทยาการมีการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ โดยอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบัน บัณฑิตในสาขาวิชาเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานและเป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี หลักสูตรให้ความสำคัญกับการคิดเชิงตรรกะ สร้างทักษะทฤษฎีเชิงลึกสำหรับการวิจัยและพัฒนา มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ บัณฑิตของหลักสูตรมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีความใฝ่รู้ในการเรียนรู้ตลอดชีพ หลักสูตรมีความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมเสริมทักษะที่จำเป็นทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตรมีทักษะที่ดีในการสื่อสารและการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ได้เปิดสอนมาประมาณ 27 ปี ถูกออกแบบให้เป็นพหุวิทยาการ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการพัฒนาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีศาสตร์หลักที่ครอบคลุมทั้งด้านพอลิเมอร์ วิศวกรรมเคมี และการบริหารจัดการ ดังนั้นนักศึกษาจะมีความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาในแง่มุมที่กว้างและหลากหลาย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณาจารย์ของหลักสูตรฯ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน และวิจัยมานาน ทั้งยังสำเร็จการศึกษาจากหลายประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเยอรมันนี พร้อมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบและทันสมัยสำหรับใช้ในการวิจัย การเรียนการสอน และทำงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเป็นพหุวิทยาการมีการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ โดยอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบัน บัณฑิตในสาขาวิชาเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานและเป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี หลักสูตรให้ความสำคัญกับการคิดเชิงตรรกะ สร้างทักษะทฤษฎีเชิงลึกสำหรับการวิจัยและพัฒนา มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ บัณฑิตของหลักสูตรมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีความใฝ่รู้ในการเรียนรู้ตลอดชีพ หลักสูตรมีความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมเสริมทักษะที่จำเป็นทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตรมีทักษะที่ดีในการสื่อสารและการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่ดำเนินการจัดสอนโดยภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุมีจุดมุ่งหมายในการทำให้นักศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของเราสามารถออกแบบและบริหารจัดการงานวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักสูตรฯ มุ่งหมายในการผลิตนักวิจัย/นักพัฒนาที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีในระเบียบวิธีวิจัย และมีทักษะสูงในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง นักศึกษาสามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีม และแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ โดยหลักสูตรฯ ได้ใช้การทำงานในหน้าที่ผู้ช่วยสอนเป็นเครื่องมือในการฝึกฝน นักศึกษาจะมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการค้นคว้าและวิจารณ์งานของตนเองบนพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชา เนื่องจากในปัจจุบัน เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ถูกผลักดันให้เกิดขึ้น นักศึกษาของหลักสูตรฯ จะได้รับการสนับสนุนให้ทำงานวิจัยของตนเองเพื่อตอบรับแนวทางเชิงปฏิบัติดังกล่าว

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่ดำเนินการจัดสอนโดยภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุมีจุดมุ่งหมายในการทำให้นักศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของเราสามารถออกแบบและบริหารจัดการงานวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักสูตรฯ มุ่งหมายในการผลิตนักวิจัย/นักพัฒนาที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีในระเบียบวิธีวิจัย และมีทักษะสูงในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง นักศึกษาสามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีม และแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ โดยหลักสูตรฯ ได้ใช้การทำงานในหน้าที่ผู้ช่วยสอนเป็นเครื่องมือในการฝึกฝน นักศึกษาจะมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการค้นคว้าและวิจารณ์งานของตนเองบนพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชา เนื่องจากในปัจจุบัน เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ถูกผลักดันให้เกิดขึ้น นักศึกษาของหลักสูตรฯ จะได้รับการสนับสนุนให้ทำงานวิจัยของตนเองเพื่อตอบรับแนวทางเชิงปฏิบัติดังกล่าว

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2561)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางด้านสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง ทักษะอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับการพัฒนาจากการลงมือทำงานวิจัยด้วยตนเอง โดยมีการสนับสนุนทางด้านกายภาพจากภาควิชาฯ ซึ่งมีเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างมากมายทางด้านกระบวนการขึ้นรูปและการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุพอลิเมอร์ และจากการสนับสนุนในด้านการให้คำปรึกษาวิชาการและงานวิจัยจากคณาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและมีประสบการณ์ทำงานวิจัยอย่างมาก หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถที่จะสร้างสรรค์ ออกแบบและจัดการงานวิจัยนวัตกรรมทางด้านวิทยาการและวิศวกรรม พอลิเมอร์ที่จะสามารถนำไปสู่การเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพระดับโลก กิจกรรมนอกเวลาของหลักสูตรซึ่งจัดให้ผู้ที่มีความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ได้เป็นผู้ช่วยสอนจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาในหลักสูตร และยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาเอกให้มีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการในระดับปริญญาตรีและพัฒนาทักษะการสื่อสารจากการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในชั้นเรียนอีกด้วย

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2566)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางด้านสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง ทักษะอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับการพัฒนาจากการลงมือทำงานวิจัยด้วยตนเอง โดยมีการสนับสนุนทางด้านกายภาพจากภาควิชาฯ ซึ่งมีเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างมากมายทางด้านกระบวนการขึ้นรูปและการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุพอลิเมอร์ และจากการสนับสนุนในด้านการให้คำปรึกษาวิชาการและงานวิจัยจากคณาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและมีประสบการณ์ทำงานวิจัยอย่างมาก หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถที่จะสร้างสรรค์ ออกแบบและจัดการงานวิจัยนวัตกรรมทางด้านวิทยาการและวิศวกรรม พอลิเมอร์ที่จะสามารถนำไปสู่การเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพระดับโลก กิจกรรมนอกเวลาของหลักสูตรซึ่งจัดให้ผู้ที่มีความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ได้เป็นผู้ช่วยสอนจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาในหลักสูตร และยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาเอกให้มีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการในระดับปริญญาตรีและพัฒนาทักษะการสื่อสารจากการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในชั้นเรียนอีกด้วย

ข้อมูลติดต่อของภาควิชา

สำนักงาน : Department of Materials Science and Engineering Faculty of Engineering and Industrial Technology Silpakorn University Sanam Chandra Palace Campus, Nakhon Pathom THAILAND 73000

เบอร์โทร :034 109686 ต่อ 209700

เบอร์โทร : 0 3424 1708

Website : http://matse.su.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/matsesu/

ผศ.ดร. จันทร์ฉาย ทองปิ่น

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์

ผศ.ดร. นิติ ยงวณิชย์

ผศ.ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร

ผศ.ดร. ปาเจรา พัฒนถาบุตร

รศ.ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล

ผศ.ดร. ภัทร์ สุขแสน

รศ.ดร. วรดา หล่อยืนยง

ผศ.ดร. วันชัย เลิศวิจิตรจรัส

รศ.ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์

ผศ.ดร. สุดศิริ เหมศรี

ผศ.ดร. อรัญ วสันตกรณ์

ผศ. สมจิตร ลาภโนนเขวา

รศ.ดร. ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์

รศ. มาณพ ปานะโปย

รศ. อาชาไนย บัวศรี

ผศ.ดร. นฤทธิ์ ตรีอำนรรค

อ.ดร. ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล

อ.ดร. อำนาจ สิทธัตตระกูล

อาจารย์ ดร. ณัฐนนท์ พลชัย

กัญญา เผ่าพัฒน์

เจตน์ อยู่จงดี

พินิจ เจียนระลึก

ไพโรจน์ ตั้งศุภธวัช

ลูกกวาง อุ่นศิริ

วรานิษฐ์ จิรเลิศหิรัญภัค

สุชาดา สายสิทธิ์

หรรษา สังข์ทอง