อ.ดร. ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล

การติดต่อ :
-
การศึกษา :
- Dr.Agr.Sc.(Agricultural Science), Hohenheim University , Germany (2008)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
- วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)

Research Area
-
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Prukwarun W, Khumchoo W, Seancotr W, Phupaichitkun, S. (2013). “CFD simulation of fixed bed dryer by using porous media concepts: Unpeeled longan case” Int J Agric & Biol Eng, 6 (1): 100-110.
2. Nagle, M., Gonzalez-Azcarraga, J.C., Phupaichitkun, S. and et al. (2008). “Effects of operating practices on performance of a fixed-bed convection dryer and quality of dried longan” International Journal Of Food Science And Technology, 43 (11) : 1979-1987.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
1. Prukwarun, W., Phupaichitkun, S. (2013). “Effect of cell structure and porosity to two flow resistance coefficients for CFD simulation” Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON 2013), (January) : 692-696.
2. Towangjohn, N., Phupaichitkun, S. (2012). “Fracture surface simulation of composites using ANSYS program” Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012), (January) : 402-405.
3. Sangmanee, C. Phupaichitkun, S. (2012). “Effects of viscosity model on flow pattern of polymer melt on ANSYS software” Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012), (January) : 370-373.
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หัวหน้านักวิจัย
ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล, บุศรากรณ์ มหาโยธี. (2556-2557) “การพัฒนาระบบอุปกรณ์วัดคุณภาพอาหารด้วยคลื่นแสงจำเพาะในช่วงอินฟาเรดย่านใกล้ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร”, ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ริญดา จิรัญญาวรัญ. (2555). “การจำลองผิวหน้ารอยแตกของคอมพอสิตโดยใช้โปรแกรม ANSYS”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชานนท์ แสงมณี. (2555). “ฐานข้อมูลสมบัติทางการไหลของพอลิเมอร์ทผลิตในประเทศไทยเพื่อจำลองบนโปรแกมรสำเร็จรูป”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
วุฒิชัย พฤกษ์วรุณ. (2555). “การจำลองพฤติกรรมการหดตัวของวัสดุธรรมชาติเนื่องจากการสูญเสียน้ำระหว่างการอบแห้งบนโปรแกรม ANSYS”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-