ผศ.ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี

การติดต่อ :
Phone : 034219361 E-mail : busarakornm@yahoo.com
การศึกษา :
- Dr.rer.nat. (Natural Science, Food Technology), The University of Hohenheim, Germany (2005)
- วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
- วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532)

Research Area

Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Marcus Nagle, Kiatkamjon Intani, Giuseppe Romano, Busarakorn Mahayothee, Vicha Sardsud, Joachim Müller. 2016. Determination of surface color of ‘all yellow’ mango cultivars using computer vision. International Journal of Agricultural and Biological Engineering 9(1) 42-50.
2. Patchimaporn Udomkun, Marcus Nagle, Dimitrios Argyropoulos, Busarakorn Mahayothee, Sajid Latif, Joachim Müller. (2016). Compositional and functional dynamics of dried papaya as affected by storage time and packaging material. Food Chemistry 196:712-719.
3. Parika Rungpichayapichet, Busarakorn Mahayothee, Marcus Nagle, Pramote Khuwijitjaru, Joachim Müller. (2016). Robust NIRS models for non-destructive prediction of fruit ripeness and quality in mango.Postharvest Biology and Technology 111: 31-40.
4. Busarakorn Mahayothee, Intira Koomyart, Pramote Khuwijitjaru, Prasong Siriwongwilaichat, Marcus Nagle, Joachim Müller. Phenolic compounds, antioxidant activity, and medium chain fatty acids profiles of coconut water and meat at different maturity stages. International Journal of Food Properties 19(9): 2041-2051.
5. Patchimaporn Udomkun, Marcus Nagle, Dimitrios Argyropoulos, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. Multi-sensor approach to improve optical monitoring of papaya shrinkage during drying. Journal of Food Engineering 189:82-89.
6. Patchimaporn Udomkun, Dimitrios Argyropoulos, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. (2015). Sorption behaviour of papayas as affected by compositional and structural alterations from osmotic pretreatment and drying. Journal of Food Engineering 157: 14-23.
7. Parika Rungpichayapichet, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle , Joachim Müller. (2015). Non-destructive determination of β- carotene content in mango by NIR spectroscopy compared with colorimetric measurements. Journal of Food Composition and Analysis 38:32-41.
8. Patchimaporn Udomkun, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Donatus Nohr, Alexander Koza, Joachim Müller. (2015) Influence of air drying properties on non-enzymatic browning, major bio-active compounds and antioxidant capacity of osmotically pretreated papaya. LWT - Food Science and Technology 60(2): 914–922.
9. Schulze, K., Nagle, M., Spreer,W., Mahayothee, B., Müller, J. (2015). Development and assessment of different modeling approaches for size-mass estimation of mango fruits (Mangifera indica L., cv. Nam Dokmai). Computers and Electronics in Agriculture 114, 269-276.
10. Marcelo Precoppe, Serm Janjai, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. (2015) Batch uniformity and energy efficiency improvements on a cabinet dryer suitable for smallholder farmers. Journal of Food Science and Technology, 52(8): 4819-4829.
11. เอลียาห์ เลิศกุศล, พรธเรศ ดวงสุวรรณ, นิโลบล โกมลสิงห์, ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2558. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารคลอไพริฟอสตกค้างในพริกแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2558 หน้า 347-350.
12. รธเรศ ดวงสุวรรณ, เอลียาห์ เลิศกุศล, นิโลบล โกมลสิงห์, ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, บุศรากรณ์ มหาโยธี. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารคลอไพริฟอสตกค้างในพริกแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2558 หน้า 351-354.
13. Patchimaporn Udomkun, Dimitrios Argyropoulos, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. (2015). Single layer drying kinetics of papaya amidst vertical and horizontal airflow. LWT- Food Science and Technology 64: 67-73.
14. Patchimaporn Udomkun, Busarakorn Mahayothee, Marcus Nagle, Joachim Müller. 2014. Effects of calcium chloride and calcium lactate applications with osmotic pretreatment on physicochemical aspects and consumer acceptances of dried papaya. International Journal of Food Science & Technology 49(4) 1122–1131, April 2014
15. Patchimaporn Udomkun, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. (2014) Laser-based imaging system for non-invasive monitoring of quality changes of papaya during drying. Food Control 42, 225-233.
16. Marcelo Precoppe, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Patchimaporn Udomkun, Serm Janjai, and Joachim Müller. 2014. Optimal physicochemical properties of dried litchis for Thai consumers. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 7(5): 103-110.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หัวหน้านักวิจัย นักวิจัยร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เอลียาห์ เลิศกุศล. (2558). "การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้และเทคนิคภาพถ่ายสเปกตรัมสำหรับคัดแยกผลมะม่วงที่เกิดโรคแอนแทรคโนส” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
หัวหน้านักวิจัย นักวิจัยร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
สาวิตรี ชัยอารีกิจวัฒน์. (2556). "การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้และเทคนิคภาพถ่ายสเปกตรัมสำหรับคัดแยกผลมะม่วงที่เกิดโรคแอนแทรคโนส” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-