อาจารย์ ดร. นาฏระพี (กรุณา) แซนเชซ

การติดต่อ :
KARUNA_N@su.ac.th
การศึกษา :
2016 Ph.D. (Biological Systems Engineering), University of California, Davis, USA
2013 M.Sc. (Biological Systems Engineering), University of California, Davis, USA
2009 วท.บ. (ชีววิทยา, เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

Research Area
Research Area
Boundy-Mills, K., Karuna, N., Garay, L. A., Lopez, J. M., Yee, C., Hitomi, A., Nishi, A. K., Enriquez, L. L., Roberts, C., Block, D. E., and Jeoh, T. (2019) Conversion of cassava leaf to bioavailable, high-protein yeast cell biomass. Journal of the Science of Food and Agriculture 99, 3034-3044.
Nill, J., Karuna, N., and Jeoh, T. (2018) The impact of kinetic parameters on cellulose hydrolysis rates. Process Biochemistry 74, 108-117.
Karuna, N., and Jeoh, T. (2017) The productive cellulase binding capacity of cellulosic substrates. Biotechnology and Bioengineering 114, 533-542.
Jeoh, T., Karuna, N., Weiss, N. D., and Thygesen, L. G. (2017) Two-Dimensional 1H-Nuclear Magnetic Resonance Relaxometry for Understanding Biomass Recalcitrance. ACS Sustainable Chemistry and Engineering 5, 8785-8795.
Jeoh, T., Cardona, M. J., Karuna, N., Mudinoor, A. R., and Nill, J. (2017) Mechanistic kinetic models of enzymatic cellulose hydrolysis—A review. Biotechnology and Bioengineering 114, 1369-1385.
Allison, B. J., Cádiz, J. C., Karuna, N., Jeoh, T., and Simmons, C. W. (2016) The Effect of Ionic Liquid Pretreatment on the Bioconversion of Tomato Processing Waste to Fermentable Sugars and Biogas. Applied Biochemistry and Biotechnology 179, 1227-1247.
Cardona, M. J., Tozzi, E. J., Karuna, N., Jeoh, T., Powell, R. L., and McCarthy, M. J. (2015) A process for energy-efficient high-solids fed-batch enzymatic liquefaction of cellulosic biomass. Bioresource Technology 198, 488-496.
Tozzi, E. J., McCarthy, M. J., Lavenson, D. M., Cardona, M., Powell, R. L., Karuna, N., and Jeoh, T. (2014) Effect of fiber structure on yield stress during enzymatic conversion of cellulose. AIChE Journal 60, 1582-1590.
Karuna, N., Zhang, L., Walton, J. H., Couturier, M., Oztop, M. H., Master, E. R., McCarthy, M. J., and Jeoh, T. (2014) The impact of alkali pretreatment and post-pretreatment conditioning on the surface properties of rice straw affecting cellulose accessibility to cellulases. Bioresource Technology 167, 232-240.
Lavenson, D. M., Tozzi, E. J., Karuna, N., Jeoh, T., Powell, R. L., and McCarthy, M. J. (2012) The effect of mixing on the liquefaction and saccharification of cellulosic fibers. Bioresource Technology 111, 240-247.
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร