อาจารย์ ดร. ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ

การติดต่อ :
parika_rung@yahoo.com
การศึกษา :
ปี 2550 : วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2553 : วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2559 : Ph.D. of Agricultural Science University of Hohenheim, Germany

Research Area
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร