อาจารย์ ดร. ณัฐนนท์ พลชัย

การติดต่อ :
Phonchai_n@su.ac.th
การศึกษา :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Area
- Synthesis of nano-multifunction materials
- Organic-inorganic hybrid materials
- Nanomaterial’s characterization
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
- N. Phonchai, C. Khanantong, F. Kielar, R. Traiphol and N. Traiphol, Low-Temperature Reversible
Thermochromic Polydiacetylene/Zinc(II)/ Zinc Oxide Nanocomposites for Colorimetric Sensing, ACS Appl. Nano
Mate. 2019, 2, 4489-4498.
- N. Phonchai, C. Khanantong, F. Kielar, R. Traiphol and N. Traiphol, Enhancing thermal and chemical sensitivity
of polydiacetylene colorimetric sensors: The opposite effect of zinc oxide nanoparticles, Colloids Surf. A
Physicochem. Eng. Asp. 2020, 589, 124459.
- T. Pattanatornchai, J. Rueangsuwan, N. Phonchai, N. Traiphol and R. Traiphol, Reversible thermochromic
polydiacetylene/Zn(II) ion assemblies prepared via co-assembling in aqueous phase: The essential role of pH,
Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp. 2020, 594, 124649.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
- ทุนเต็มจำนวนจากโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โครงการ 2 รุ่น 2 จัดสรร
คโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- Best oral presentation (Nanomaterials) from Pure and Apply Chemistry International Conference (PACCON),
Hat Yai, Thailand 2018
- Best oral presentation from International Conference on Applied Science and Engineering, Regent’s
international college, Thailand 2017
- Attend to Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS2.0) as a university
representative focus on a new generation energy at Fukuoka, Japan 2012
- Research assistant at school of chemistry, institute of science Suranaree University of Technology, Thailand
2019
- Development of interactive spray for reducing the fabric pore size against COVID-19 outbreak
- Postdoctoral fellowship for BCG Economy through Center of Excellence on Petrochemical and Materials
Technology (PETROMAT), Chulalongkorn University, Thailand 2020
สิทธิบัตร