อาจารย์ ดร. ขวัญใจ กลิ่นจงกล

การติดต่อ :
0 3421 9361 E-mail : kkhwanjai@gmail.com
การศึกษา :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

Research Area
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- การสกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบทางการเกษตร
- การสกัดสารโดยใช้กรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแมลง
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
1. Klinchongkon, K., Intim, B., Milasing, N., & Khuwijitjaru. P. (2022). Effect of ethanol concentration and temperature on solubility of fructose. Food Science and Technology Research, 28(1), 105-109.
2. Plangklang, T., Khuwijitjaru, P., Klinchongkon, K., Adachi, S. (2021). Chemical composition and antioxidant activity of oil obtained from coconut meal by subcritical ethanol extraction. Journal of Food Measurement and Characterization 15, 4128–4137.
3. Sutthisak, W., Klinchongkon, K., & Makphin, H. (2020). Factors affecting food consumption behaviors of elders in Nakhon Pathom province. Journal of Nursing Science Christian University of Thailand, 7(1): 30-49. (in Thai).
4. Klinchongkon, K., Bunyakiat, T., Khuwijitjaru, P., Adachi, S. (2019). Ethanol precipitation of mannooligosaccharides from subcritical water treated coconut meal hydrolysate. Food and Bioprocess Technology. 12(7): 1197-1204.
5. Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P., Adachi, S., Bindereif, B., Karbstein, H. P., & van der Schaaf, U. S. (2019). Emulsifying properties of conjugates formed between whey protein isolate and subcritical-water hydrolyzed pectin. Food Hydrocolloids. 91: 174-181.
6. Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P., & Adachi, S. (2018). Properties of subcritical water-hydrolyzed passion fruit (Passiflora edulis) pectin. Food Hydrocolloids, 74, 72-77.
7. Klinchongkon, K., Chanthong, N., Ruchain, K., Khuwijitjaru, P., & Adachi, S. (2017). Effect of ethanol addition on subcritical water extraction of pectic polysaccharides from passion fruit peel. Journal of Food Processing and Preservation, 41(5).
8. Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P., & Adachi, S. (2017). Degradation kinetics of passion fruit pectin in subcritical water. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 81(4), 712-717.
9. Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P., Wiboonsirikul, J., & Adachi, S. (2017). Extraction of oligosaccharides from passion fruit peel by subcritical water treatment. Journal of Food Process Engineering, 40(1).
10. Dangwisut, N., Klinchongkon, K., Mahayothee, B., & Khuwijitjaru, P. (2015). Detection of carbofuran residues in vegetables by colorimetric test-card. Agricultural Science Journal, 46(3), 327-330. (in Thai)
11. Khuwijitjaru, P., Pokpong, A., Klinchongkon, K., & Adachi, S. (2014). Production of oligosaccharides from coconut meal by subcritical water treatment. International Journal of Food Science and Technology, 49(8), 1946-1952.
12. Charatpet, P., Saengthong, W., Klinchongkon, K., Opanasopit, P., & Khuwijitjaru, P. (2013). Content of phenolic compounds in mangosteen peels at different maturity levels. Agricultural Science Journal, 44(3), 146-149. (in Thai)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
1. การพัฒนาน้ำพริกเสริมใบกัญชงเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ของโรงงานน้ำพริกละเอียด ละออ จังหวัดราชบุรี
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจิ้งหรีดชนิดผงที่มีโปรตีนสูง และไขมันต่ำ
3. การพัฒนากระบวนการตกตะกอนเอนไซม์โบรมีเลนจากต้นสับปะรดแบบต่อเนื่อง
4. การพัฒนากระบวนการสกัดและทำบริสุทธิ์เซราไมด์ระดับอุตสาหกรรมจากกากสับปะรด
5. การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็กสำหรับการแปรรูปกล้วยน้ำว้าในระดับครัวเรือน
6. การตรวจวัดดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตผ่านระบบ loT ด้วยพลังงานสงอาทิตย์เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคมะเร็งผิวหนัง
7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม
8. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลไซโคสโดยใช้เทคนิคของไหลกึ่งวิกฤต
9. การศึกษาประสิทธิภาพของการหมักพิวเร่อะโวกาโดด้วยแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่มีผลต่อสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก
10. การพัฒนาลิโพโซมสารสกัดมะขามแดงและการประยุกต์ใช้ในอาหารฟังก์ชันต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ
11. การศึกษาผลกระทบของแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อสาร Cannabidiol (CBD) และ Tetrahydrocannabinol (THC) ในกัญชงของบริษัท ละเอียด ละออ บราเธอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี
12. อิทธิพลของสารไฮโดรคอลลอยด์และแป้งดัดแปรต่อคุณสมบัติและการคืนตัวของเส้นข้าวกึ่งสำเร็จรูป
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
1. ประนมกร ชูศรีและขวัญใจ กลิ่นจงกล. (25-28 มกราคม 2565). การตรวจวัดดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยระบบอินเทอร์เน็ตใน สรรพสิ่งโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคมะเร็งผิวหนัง. งานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11.
2. วรรณรัตน์ เจี่ยเจริญ, ขวัญใจ กลิ่นจงกล และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. (24-25 มิถุนายน 2564). การสกัดกลูโคซิลเซราไมด์จากเห็ดกินได้. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11. จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม.
3. Milasing, N., Sriisaranusorn, N., Klinchongkon, K. & Khuwijitjaru, P. (June 17-18, 2021). Separation of psicose from common sugars using cation-exchange resin column chromatography. Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC2021) Food Innovation and Sustainability through Bio-Circular-Green Economy.
4. Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P., Adachi, S., Bindereif, B., Karbstein, H.P., & van der Schaaf, U.S. (June 7-9, 2018). Emulsifying properties of conjugates formed between whey protein isolate and subcritical-water hydrolyzed pectin. RGJ-Ph.D. Congress 19, Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Thailand.
5. Khuwijitjaru, N., P., Khuhaprema, S., Thongphu, A., Klinchongkon, K., & Adachi, S. (August 8-9, 2017). Extraction of pectins from mango, pomelo, lime, and passion fruit peels by subcritical water treatment. 18th Annual Meeting of Japan Society for Food Engineering, Kansai University, Osaka, Japan.
6. Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P., & Adachi, S. (November 5, 2016). Depolymerization kinetics of passion fruit pectin in subcritical water. JSBBA Kansai 3rd Student Forum, Takigawa-kaikan, Kobe University, Kobe, Japan.
7. Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P., & Adachi, S. (October 27, 2016). Kinetics on Hydrolysis of Passion Fruit Pectin in Subcritical Water. Wageningen University – Kyoto University International Exchange Program − Seminar on Food Science by Young Researchers, Kyoto University, Kyoto, Japan.
8. Khuwijitjaru, P., Klinchongkon, K., Ruchain, K., & Chanthong, N. (February 8-10, 2016). Extraction of pectin from passion fruit peel by subcritical water treatment. Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV), Ubon Ratchathani, Thailand. 2015
9. Khuwijitjaru, P., Klinchongkon, K., Pokpong, A., & Adachi, S. (March 19 - 21, 2015). Production of carbohydrate products from tropical fruit wastes by subcritical water treatment. SCEJ 80th Annual Meeting, Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan. (Invited speaker)
10. Dangwisut, N., Klinchongkon, K., Mahayothee, B., & Khuwijitjaru, P. (June 18-19, 2015). Detection of carbofuran residues in vegetables by colorimetric test-card. The 13th National Postharvest Technology Conference (NPHT2015), The Greenery Resort Khao Yai Hotel, Nakhon Ratchasima, Thailand.
11. Klinchongkon, K., Mahayothee, B., & Khuwijitjaru, P. (November 20-21, 2014). Image Analysis for Determining Color Intensity of Acetylcholinesterase-Based Pesticide Test Strip. The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI 2014), Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
12. Klinchongkon, K., & Khuwijitjaru, P. (February 28 – March 1, 2013). Carbohydrate composition of product from subcritical water treatment of passion fruit peel. The 27th National Graduate Research Conference, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
13. Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P., Wiboonsirikul, J., & Adachi, S. (October 9-10, 2012). Subcritical water extraction of carbohydrate from passion fruit peels. 13th Japan Society for Food Engineering Annual Meeting 2012, Hokkaido, Japan.
14. Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P., Wiboonsirikul, J., & Adachi, S. (June 14-15, 2012). Subcritical water treatment of passion fruit peel. Food Innovation Asia Conference 2012, BITEC, Bangkok, Thailand.
อื่นๆ
1. Guest Scientist at Institute of Process Engineering in Life Sciences, Section I: Food Process Engineering, Karlsruhe Institute of Technology, Germany (10 July–10 December, 2017)
2. Special Research Student at Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Japan (1 September, 2016–31 March, 2017)
3. Exchange Student at Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan (15 July–3 August, 2014)
สิทธิบัตร