ผศ.ดร. ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์

การติดต่อ :
Phone : 0 3424 1971 E-mail : pansawad_y@silpakorn.
การศึกษา :
- Ph.D. (Biomedical Engineering), Mahidol University, Thailand (2016)
- วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2550)

Research Area
Neural and Cognitive Engineering, Biomedical Signals and Instrumentations, EEG acquisitions and applications, Brain-Computer Interface (BCI), Neurofeedback
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
[1] K. Tanwong, P. Suksawang, and Y. Punsawad. (2019), Development of Rice Grain Phenotype Quality Verification System using Machine Learning. EAU Heritage Journal Science and Technology, Vol. 13, No. 1, pp.76-94, January-April. (ฐานข้อมูล TCI)
[2] K. Tanwong, P. Suksawang, and Y. Punsawad, and C. Thumkanon. (2019), Design Investigation Quality System of Rice Grain Phenotype by Using Digital Images Combined with Machine Learning. TNI Journal of Engineering and Technology, Vol. 7, No. 1 pp. 32-40, January-June. (ฐานข้อมูล TCI)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
[1] Y. Punsawad et al, (2014). "EEG-based BCI System via Arithmetic and Emotional Imagery" 7th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2014), Fukuoka, Japan.
[2] Y. Punsawad et al, (2014) “The Use of Quantitative EEG in Creativity Study with Simple Task”, Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC), Siem Reap, Cambodia.
[3] Y. Punsawad and Y. Wongsawat, (2014). “User performance Evaluation with Visual Stimulator Regulation of SSVEP-based BCI System”, Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC), Siem Reap, Cambodia.
[4] Y. Punsawad and Y. Wongsawat, (2013). “Hybrid SSVEP-Motion Visual Stimulus based BCI System with Intelligent Wheelchair,” IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Osaka, Japan.
[5] J. Seatang, Y. Punsawad and Y. Wongsawat, (2013). “Real-time hybrid SSSEP-MI based brain computer interface system for upper limb rehabilitation,” IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Osaka, Japan.
[6] Y. Punsawad et al, (2013). “Bci-based assistive robot arm” 7th International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT).
[7] K. Luangrat, Y. Punsawad and Y. Wongsawat, (2012)."On the development of EEG based emotion classification" 5th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2012), Ubon Ratchathani, Thailand.
[8] S. Iampetch, Y. Punsawad and Y. Wongsawat, (2012). "EEG-based EEG-based mental fatigue prediction for driving application" 5th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2012), Ubon Ratchathani, Thailand.
[9] Y. Punsawad and Y. Wongsawat, (2012). “Minimal-assisted SSVEP-based brain-computer interface device”, Annual Summit and Conference (APSIPA), Hollywood, California, USA.
[10] Y. Punsawad and Y. Wongsawat, (2012). “On the Enhancement of Training Session Performance via Attention for Single-Frequency/multi-Commands Based Steady State Auditory Evoked Potential BCI,” IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), San Diego, California, USA.
[11] Y. Punsawad and Y. Wongsawat, (2012). “Motion Visual Stimulus for SSVEP-Based BCI System,” IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), San Diego, California, USA.
[12] Y. Punsawad et al, (2012). "On the Development of Using the Non - Invasive Blood Oxygen Level Sensor for Quantifying Hemoglobin Concentration", World Congress in Medical Physics and Biomedical Engineering, Beijing, China.
[13] Y. Punsawad et al, (2012). "On the Selection of Biosignals for the Mental Fatique Alarm System", World Congress in Medical Physics and Biomedical Engineering, Beijing, China.
[14] Y. Punsawad et al, (2012). "On the Performance Comparison of Using Checkboard and Flash Ball Visual Stimulators for SSVEP-based BCI system", World Congress in Medical Physics and Biomedical Engineering, Beijing, China.
[15] ศาส์นสิทธ์ งามรัศมีวงศ์, ปรีชา ทูลยอด, ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ และยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (2558) “การพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพแขนด้วยไบโอฟีดแบคสาหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, อยุธยา, ประเทศไทย
[16] ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์, พิมพ์ภัทร รัตนสงคราม, อรประภา การะเวก และยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (2558) “ระบบเชื่อมต่อมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญาณอีโอจีสาหรับการสื่อสารของผู้พิการขั้นรุนแรง”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, อยุธยา, ประเทศไทย (ทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การพัฒนาระบบเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญาณไฟฟ้าสมองที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์เพื่อเพิ่มการสื่อสารสำหรับผู้พิการขั้นรุนแรง ประจำปี 2557)
[17] ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์, สิรินดา กิจทรัพย์ทวี และยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (2557) “ระบบเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ด้วยคลื่นไฟฟ้าสมองขณะคิดเลขและจินตนาการภาพในใจ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37, ขอนแก่น, ประเทศไทย (ทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การพัฒนาระบบเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญาณไฟฟ้าสมองที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์เพื่อเพิ่มการสื่อสารสำหรับผู้พิการขั้นรุนแรง ประจำปี 2557)
[18] K. Chuysud, and Y. Punsawad. (2019) “Hybrid EEG-fEMG based Human-Machine Interface for Communication and Control Applications” In Proceeding of The 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2019), 10-12 July 2019, Pattaya, Chonburi, Thailand. pp.1-5. ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
[19] K. Ngamsomphornpong, and Y. Punsawad. (2019) “Development of Hybrid EEG-fEMG-based Stress Levels Classification and Biofeedback Training System” International Conference on Intelligent Medicine and Image Processing (IMIP 2019), 17-20 April 2019, Bali, Indonesia, pp. 25–28. ฐานข้อมูล ACM Digital Library
อื่นๆ
สิทธิบัตร