ผศ.ดร. ธัชพงศ์ ชูศรี

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25310 E-mail : touchpon@su.
การศึกษา :
- Dr. Nat. techn. (Chemical Engineering), University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Austria (2010)
- วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
- วท.บ (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

Research Area
-
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
การประชุมวิชาการ
1. Pak Malaikritsanachalee, Withu Choosri, Pisut Pookthamai and Touchpong Choosri. 2015. Optimization of convective hot air drying for ripe banana. 17th Food Innovation Asia Conference 2015. 18-19 June 2015, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)
2. ภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี, วิธู ชูศรี และ ธัชพงศ์ ชูศรี. 2557. การประเมินอุณหภูมิและเวลาของ กระบวนการพาสเจอไรซ์นมแบบไหลต่อเนื่องโดยใช้วิตามินบี 1 เป็นตัวบ่งชี้. โครงการประชุม วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4. วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (Poster presentation)
3. ภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี, วิธู ชูศรี และ ธัชพงศ์ ชูศรี. 2556. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาท สัมผัสเนื่องจากอุณหภูมิในระหว่างกระบวนการพาสเจอไรซ์. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรม เกษตร สจล. ครั้งที่ 2. วันที่ 30 สิงหาคม 2556, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (Poster presentation)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-