ผศ.ดร. ชูวงศ์ ชัยสุข

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25609 E-mail : cchaisuk@yah
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
- วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)

Research Area
Reaction engineering, Extractive distillation
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Kiatkittipong W., Intaracharoen P., Laosiripojana N., Chaisuk C., Praserthdam P. and Assabumrungrat S., (2011) “Glycerol ethers synthesis from glycerol etherification with tert-butyl alcohol in reactive distillation”, Comput. Chem. Eng., 35 (10).
2. Pisduangdaw S., Panpranot J., Chaisuk C., Faungnawakij K. and Mekasuwandumrong O., (2011) “Flame sprayed tri-metallic Pt-Sn-X/Al2O3 catalysts (X = Ce, Zn, and K) for propane dehydration”, Catal. Commun., 12 (12),1161-1165.
3. Chaisuk C., Wehatoranawee A., Preampiyawat S., Netiphat S., Shotipruk A., Panpranot J., Jongsomjit B. and Mekasuwandumrong O., (2011) “Preparation and characterization of CeO2/TiO2 nanoparticles by flame spray pyrolysis”, Ceram. Inter., 37 (5), 1459-1463.
4. Chaisuk C., Boonpitak P., Panpranot J. and Mekasuwandumrong O., (2011) “Effects of Co dopants and flame conditions on the formation of Co/ZrO2 nanoparticles by flame spray pyrolysis and their catalytic properties in CO hydrogenation”, Catal. Commun., 12 (10), 917-922.
การประชุมวิชาการ
1. Aunmunkong P. and Chaisuk C., (2014) “Effect of the preparation factors on the formation of core-shell structure in the FSP-made Co/SiO2 catalysts” The 4th TIChE International Conference 2014, Chiangmai, Thailand
2. Meetipkij K., Aunnankat K., Ratchadaphet A. and Chaisuk C., (2014) “Roles of cerium in the FSP-made Co/SiO2 catalyst on the Fischer-Tropsch Synthesis” The 4th TIChE International Conference 2014, Chiangmai, Thailand
3. Aunmunkong P. and Chaisuk C., (2014) “Preparation of core-shell structure in Co/SiO2 catalysts via flame spray pyrolysis for Fischer-Tropsch synthesis”, 23rdInternational Symposium on Chemical Reaction Engineering and 7th Asia- Pacific Chemical Reaction Engineering Symposium, Bangkok, Thailand
4. Poosri C. and Chaisuk C., (2014) “Roles of copper promoter on the FTS performance of Co-ZrO2 catalyst prepared by flame spray pyrolysis”, 23rd International Symposium on Chemical Reaction Engineering and 7th Asia-Pacific Chemical Reaction Engineering Symposium, Bangkok, Thailand
5. Eamprapai P. and Chaisuk C., (2013) “Effect of copper/alumina ratio and ZnO promoter in FSP catalyst on hydrogen production from methanol”, 12th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures, Tsukuba, Japan
6. Kierdwarunpunya T. and Chaisuk C., (2013) “Effect of cobalt loading in Co-ZrO2 catalyst on carbon dioxide reforming of methane”, 12th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures, Tsukuba, Japan
7. Aunnankat K., Sinchai K., Himhoung A. and Chaisuk C., (2013) “Effect of lanthanum in binary mixed metal oxide support on Fischer-Tropsch activities of the FSP-made cobalt based catalyst” The 23th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Khon Kaen, Thailand
8. Pholprasan K., Takkawatakarn T., Chinwinijkul T. and Chaisuk C., (2013) “Study of the adsorption behaviors of CO and H2 on the catalyst surface of cobalt supported on zirconia (001) using density functional theory” The 23th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Khon Kaen, Thailand
9. Leelapattanasuk S., Sinchai K., Himhoung A. and Chaisuk C., (2013) “Effect of lanthanum support on the catalytic properties and the FTS activities of the FSP- made cobalt based catalyst” The 23th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Khon Kaen, Thailand
10. Takkawatakarn T., Wichaidit S., Kiatthanawat A. and Chaisuk C., (2012) “Effect of various solvents on the properties of the solvothermal-made alumina” The 22thThailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Nakhon Ratchasima, Thailand
11. Sinchai K., Phuttipong K., Kaewsongduang A. and Chaisuk C., (2012) “Effect of cobalt loading in the FSP made Co-Al2O3support on the FTS activities of the Co supported on Co-Al2O3 catalyst” The 22thThailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Nakhon Ratchasima, Thailand
12. Chaimongkol T., Phuttipong P., Kaewsongduang A. and Chaisuk C., (2012) “Effect of preparation parameters in the FSP made Co-Al2O3 catalyst for the Fischer- Tropsch Synthesis” The 22th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Nakhon Ratchasima, Thailand
13. Phuttipong P., Tangjitsirirat P., Kierdwarunpunya T. and Chaisuk C., (2011) “Effect of zinc oxide on the properties and Fischer-Tropsch synthesis activities of the Co/ZrO2 catalyst prepared by flame spray pyrolysis” The 21th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Hat Yai, Songkhla, Thailand
14. Wichaidit S, Eamprapai P., Puangmalee M. and Chaisuk C., (2011) “Effects of catalyst preparation on hydrogen production using copper-zinc oxide-alumina” The 21thThailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Hat Yai, Songkhla, Thailand
15. Poosri C. and Chaisuk C., (2011) “Roles of second metal addition on the catalytic performance of Co-ZrO2 catalysts prepared by flame spray pyrolysis for Fischer- Tropsch synthesis”, International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2011, Nara, Japan
16. Aunmunkong P. and Chaisuk C., (2011) “The catalytic performance of Co/SiO2 catalyst with core-shell nanoparticle for Fischer-Tropch synthesis”, International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2011, Nara, Japan
17. Kierdwarunpunya T., Tangjitsirirat P. and Chaisuk C., (2011) “Effect of calcium oxide on the properties and Fischer-Tropsch synthesis activities of the Co/ZrO2 catalyst prepared by flame spray pyrolysis”, Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2011, Hat Yai, Songkhla, Thailand
18. Eamprapai P., Puangmalee M. and Chaisuk C., (2011) “Effect of metal/alumina in FSP catalysts on hydrogen production from methanol”, Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2011, Hat Yai, Songkhla, Thailand

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-