ผศ.ดร. ธรวิภา พวงเพ็ชร

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25609 E-mail : tarawipa@gma
การศึกษา :
- Ph.D. (Petrochemical Technology), The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University (2011)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
- วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)

Research Area
Photocatalysis, Process control, Model predictive control
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Niyomkarn S., Puangpetch T., and Chavadej S. (2014) Mesoporous-assembled In2O3– TiO2 mixed oxide photocatalysts for efficient degradation of azo dye contaminant in aqueous solution. Materials Science in Semiconductor Processing, 25, 112-122.
2. Kunwanlee P., Puangpetch T., and Chavadej S. (2014) Preparation and photocatalytic activity of mesoporous-assembled nano-titania thin films derived from a laurylamine hydrochloride surfactant-aided sol–gel method. Materials Science in Semiconductor Processing, 26, 567-574.
3. Kokporka L., Onsuratoom S., Puangpetch T., and Chavadej S. (2013) Sol–gel- synthesized mesoporous-assembled TiO2–ZrO2 mixed oxide nanocrystals and their photocatalytic sensitized H2 production activity under visible light irradiation. Materials Science in Semiconductor Processing, 16, 667-678.
4. Puangpetch T., Chavadej S., and Sreethawong T. (2011) Hydrogen production over Au- loaded mesoporous-assembled SrTiO3 nanocrystal photocatalyst: Effects of molecular structure and chemical properties of hole scavengers. Energy Conversion and Management, 52, 2256-2261.
5. Onsuratoom S., Puangpetch T., and Chavadej S. (2011) Comparative investigation of hydrogen production over Ag-, Ni-, and Cu-loaded mesoporous-assembled TiO2–ZrO2 mixed oxide nanocrystal photocatalysts. Chemical Engineering Journal, 173, 667-675.
6. Puangpetch T., Chavadej S., and Sreethawong T. (2011) Mesoporous-assembled V2O5 nanosheet synthesized via a surfactant-modified sol–gel technique and its photocatalytic H2 production activity under visible light irradiation. Powder Technology, 208, 37-41.
7. Puangpetch T., Sommakettarin P., Chavadej S., and Sreethawong T. (2010) Hydrogen Production from Water Splitting over Eosin Y-Sensitized Mesoporous- Assembled Perovskite Titanate Nanocrystal Photocatalysts under Visible Light Irradiation.International Journal of Hydrogen Energy, 35, 12428-12442.
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร