ผศ.ดร. นิติ ยงวณิชย์

การติดต่อ :
Phone : 034219363 E-mail : niti@su.ac.th
การศึกษา :
-Ph.D. (Materials Science and Engineering), University of Pennsylvania, USA (2007)
- M.S. (Materials Science and Engineering), University of Pennsylvania, USA (2003)
- B.S. (Materials Science and Engineering and Engineering and Public Policy), Carnegie Mellon University, USA (2001)

Research Area
คลือบเซรามิกส์ (Ceramic glaze), วัสดุอนินทรีย์ระดับนาโน (Nanoscale inorganic materials), ผงสีเซรามิกส์ (Ceramic color pigment)
Research Area
1. นิติ ยงวณิชย์ และ ศุภกา ปาลเปรม (2558). เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ. ความรู้สู่สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, (พฤษภาคม-สิงหาคม): 37-42.
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Yongvanich, N. (2015). “Isolation of Nanocellulose from Pomelo Fruit Fibers by Chemical Treatments” Journal of Natural Fibers, 12(4), (June): 323-331.
2. Yongvanich, N., Premanan, C., Khongkamchat, W. and Noonoi, S. (2014). “Value-Addition of ZnO used in glazing industry for varistor application” Materials Research Innovations, 18(S6), (December): 169-173.
3. Sirijan, T., Yongvanich, N. (2014). “Nanostructure of Cr-Doped ZnO Thin Films by Dip Coating” Materials Research Innovations, 18(S6), (December): 174-178.
4. Yongvanich, N., Sirijan, T., Thummanukitcharoen, K., Kerdsiri, J. and Gaeonaun P. (2014). “Crystallization of Willemite in Crystalline Glaze” Integrated Ferroelectrics, 156(1), (September): 67-71.
5. Yongvanich, N. and Maensiri, S. (2014). “Synthesis of Cobalt-Doped SnO2 Nanoparticles by Chemical Precipitation with Chelation” Integrated Ferroelectrics, 156(1), (June): 53-57.
6. Yongvanich, N., Sooksaen, P. and Visuttipitukul P. (2013). “Sol-Gel Synthesis of SrTiO3 Nanoparticles Using Acetic Acid as a Chelating Agent” Ferroelectrics, 457(1), (December): 82-88.
7. Yongvanich, N. (2013). “Synthesis of Strontium-Doped ZnO-Based Nanopowders by Chemical Co-precipitation” Chiang Mai Journal of Science, 40(6), (SPECIAL ISSUE 2): 1046-1054.
8. Yongvanich, N., Visuttipitukkul, P., Assawasilpakul, W., Srichan, W. and Sungsuwan, N. (2012). “Fabrication of Sn-Doped ZnO Varistor by Solid State Processing” Applied Mechanics and Materials, 110-116, (October): 1716-1720.
9. Yongvanich, N., Visuttipitukkul, P., Parnem, R., Sittikeadsakun, A. and Wittayaprasopchai, A. (2011).“Influence of Chromium on Microstructure and Electrical Properties of ZnO-Based Varistor Materials” Energy Procedia, 9: 474-482.
10. Yongvanich, N., Visuttipitukkul, P., Assawasilpakul, W., Srichan, W. and Onlamoon, S. (2011). “Processing and Sintering of Zn0.92Sn0.04Bi0.02Co0.02OβNanopowders” Energy Procedia, 9: 498-508.
11. Yongvanich, N., and Visuttipitukkul, P. (2010). “Synthesis of SrTiO3 Nanoparticles by a pH-varying Sol-gel Process” Advanced Materials Research, 93-94, (January): 471-474.
Proceeding
1. ศุภกา ปาลเปรม และ นิติ ยงวณิชย์ (2557). เคลือบผลึกกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บูรณาการศาสตร์และศิลป์”, วังท่าพระ, กรุงเทพฯ, 24-26 มีนาคม. หน้า A-9 – A-16.
2. Yongvanich, N., Noithai, K., Thummanukitcharoen, K., Ponyiam, S. and Saengow, W. (2012). “Electron Microscopic Study of Mg-Doped ZnO” The 29th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, (30 January -1 February): 75-78.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
1. นิติ ยงวณิชย์ และ ศุภกา ปาลเปรม (2558). เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ. ความรู้สู่สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, (พฤษภาคม-สิงหาคม): 37-42
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-