Asst. Prof. Dr. Chureerat Puttanlek

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : -
การศึกษา :
- Ph.D. (Microbiology), University of Kent, UK (2000)
Research Area
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร