ผศ.ดร. วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา

การติดต่อ :
Phone: 034219364 ext. 25609 E-mail: pattha4@yahoo
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยรังสิต (2538)

Research Area
Liquid membrane, Liquid-liquid extraction
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1 Wannachoda P., Chaturabula S., Pancharoen U., Lothongkumb A. W. and Weerawat P. (2011). “The effective recovery of praseodymium from mixed rare earths via a hollow fiber supported liquid membrane and its mass transfer related” Journal of Alloys and Compounds 500 (2) : 354-361.
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร