Asst. Prof. Dr. Weerawat Pattaveekongka

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25609 E-mail : pattha4@yaho
การศึกษา :

Research Area
Liquid membrane, Liquid-liquid extraction
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร