รศ.ดร. ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : chaiyang_t@
การศึกษา :
- ปร.ด.(เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2546)
- วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2535)
- วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2530)

Research Area
Drying Cereal Science
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Rewthong, O., Soponronnarit, S., Taechapairoj, C., Tungtrakul, P., and Prachayawarakorn. S., (2011) Effects of cooking, drying and pretreatment methods on texture and starch digestibility of instant rice, J. Food Engineering, 103(3), 258-264
การประชุมวิชาการ
1. Taechapairoj, C., Noppamas, N. and Kaewyot, K., (2014) Effects of drying on germinated mung bean by fluidization technique”, The 26th Amual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference. November, 26-29, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
2. Changboonmee,P., Khuwijitjaru,P., and Taechapairoj, C., (2012) “EFFECTS OF GERMINATION AND ROASTING ON THE ISOFLAVONES CONTENT AND UREASE ACTIVITY OF SOYBEAN”, The 38th Congress on Science and Technology of Thailand, October 17-19, Empress Convention Centre, Chiang Mai, Thailand.
3. ชัยยงค เตชะไพโรจน, นพดล นพมาศ, ฐิติมา คมสาระภา,, กฤตนัย แกวยศ และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ม 2558. อิทธิพลของการอบแหงถั่วเขียวเริ่มงอกตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
4. กฤตนัย แก้วยศ และ ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์. (2555) อิทธิพลของการอบแห้งของข้าวเปลือกเริ่มงอกต่อสารต้านอนุมูลอิสระโดยเทคนิคฟลูอิดไดเซชัน ,การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 2-4 พฤษภาคม,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
1. Prachayawarakorn, S., Taechapairoj, C., Nathakaranakule, A., Devahastin, S, and Soponronnarit, S., Drying of Rice, Handbook of Industrial Drying, 4th ed. Mujumdar, A.S., Ed., CRC Press, New York, USA.
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-