รศ.ดร. บุษราภรณ์ งามปัญญา

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : -
การศึกษา :
- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
- วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536)

Research Area
-
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
-
ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-