รศ.ดร. ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25609 E-mail : iamsirirat@y
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2537)

Research Area
Polymer processing, Polymer blend, Polymer composite
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Wacharawichanant S., Amorncharoen P., and Wannasirichoke R. (2015) Effects of compatibilizers on morphology and properties of polyoxymethylene/ polypropylene blends. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 54, 1349-1357.
2. Wacharawichanant S., Noichin L., Bannarak S., and Thongyai S. (2015) Morphology and properties of acrylonitrile-butadiene-styrene/ZnO nanocomposites with compatibilizer. Macromolecular Symposia, 354, 163-169.
3. Wacharawichanant S., Amorncharoen P., and Wannasirichoke R. (2015) Morphology and mechanical properties of polyoxymethylene and acrylonitrile-butadiene-styrene blends with compatibilizer. Key Engineering Materials, 659, 463-467.
4. Wacharawichanant S. (2015) Mechanical and morphological properties of poly(methyl methacrylate)/ethylene-octene copolymer/clay composites. Applied Mechanics and Materials, 749, 304-307.
5. Wacharawichanant S., Amorncharoen P., and Wannasirichoke R. (2014) Effects of compatibilizer on the properties of polyoxymethylene/acrylonitrile-butadiene-styrene blends. Advanced Materials Research, 1052, 220-225.
6. Wacharawichanant S., Sahapaibounkit P., Saeueng U., and Thongyai S. (2014) Mechanical and thermal properties of polyoxymethylenenanocomposites filled with different nanofillers. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 53, 181-188.
7. Wuttison Y., Thongyai S., Wacharawichanant S., and Praserthdam P. (2013) Study on the properties of blends between acrylonitrile-butadiene rubber and acrylonitrile-butadiene-styrene or poly(styrene-co-acrylonitrile). Advanced Materials Research, 812, 192-197.
8. Wacharawichanant S., Thongbunyoung N., Churdchoo P., Sookjai T., and Thongyai S. (2013) Morphology and properties of poly(styrene-co-acrylonitrile)/poly(methyl methacrylate)/zinc oxide composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 32, 1112-1121.
9. Phankokkruad M., and Wacharawichanant S. (2013) Morphological analysis of particles in transmission electron microscopy image using image processing. Advanced Materials Research, 774-776, 1262-1266.
10. Wacharawichanant S., Saetun P., Lekkong T., and Thongyai S. (2012) Effect of compatibilizer on impact strength and morphology of polystyrene/zinc oxide nanocomposites, Advanced Materials Research, 545, 330-334.
11. Wacharawichanant S., Saetun P., Lekkong T., Thongyai S., and Praserthdam P. (2012) Effect of poly(styrene-co-maleic anhydride) compatibilizer on properties of polystyrene/zinc oxide composites, Iranian Polymer Journal, 21, 385-396.
12. Wacharawichanant S., Sahapaibounkit P., and Saeuen U. (2012) Effect of clay on the properties of polyoxymethylene/clay nanocomposites, Advanced Materials Research, 488-489, 82-86.
13. Wacharawichanant S., Sangkhaphan A., Sa-Nguanwong N., Khamnonwat V., Thongyai S., and Praserthdam P. (2012 ) Effects of particle type on thermal and mechanical properties of polyoxymethylenenanocomposites, Journal of Applied Polymer Science, 123, 3217-3224.
14. Wacharawichanant S., Sahapaibounkit P., and Saeuen U. (2011) Mechanical, thermal and morphological properties of polyoxymethylene/CaCO3 nanocomposites, Journal of Science and Technology, 5A, 213-218.
15. Juntarasiri P., Nijsunkij S., Buatick T., Jamkrajang E., Wacharawichanant S., Seadan M., Wasantakorn A., and Suttiruengwong S. (2011) Enhancing biogas production from padaukangsana leave and wastewater feedstock through alkaline and enzyme pretreatment, Energy Procedia, 9, 207-215.
16. Wacharawichanant S., Wutanasiri N., Srifong P., Meesangpan U., and Thongyai S. (2011) Effect of vanadium pentoxide on the mechanical, thermal, and electrical properties of poly(vinyl alcohol)/vanadium pentoxidenanocomposites, Journal of Applied Polymer Science, 121, 2870-2876.
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร