ผศ.ดร. ณัชพล โชติกไกร

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25609 E-mail : nutchapon.c@
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

Research Area
Reaction Engineering, Supported Catalysts, X-ray Absorption
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. N. Chotigkrai, H. Yutthana, J. Panpranot, P. Praserthdam, Tuning Pt dispersion and oxygen mobility of Pt/γ-Al2O3 by Si addition for CO oxidation. Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis 117 (2016) 565-581.
2. N. Chotigkrai, J. Panpranot, P. Praserthdam, Comparison of the effects of χ phase- and Si- modified γ-Al2O3 supported Pt catalysts in CO oxidation. Catalysis Communications 56 (2014) 92-95.
3. J. D. Kistler, N. Chotigkrai, P. H. Xu, B. Enderle, P. Praserthdam, C. Y. Chen, N. D. Browning, B. C. Gates, A single-site platinum CO oxidation catalyst in zeolite KLTL: Microscopic and spectroscopic determination of the locations of the platinum atoms. Angewandte Chemie International Edition 53 (2014) 8904−8907.
4. P. Xu, C. Martinez-Macias, J. Kistler, N. Chotigkrai, B.C. Gates, N.D. Browning, Quantitative Z-contrast imaging in scanning transmission electron microscopy of zeolite-supported metal clusters and single-metal-atom complexes with single-atom sensitivity. Microscopy and Microanalysis 20 (2014) 148-149.
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร