ผศ.ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร

การติดต่อ :
Phone : 034-219 363 E-mail : Ksapabutr _B@su.ac.th
การศึกษา :
- Ph.D. (Polymer Science), The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, Thailand (2003)
- วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

Research Area
Materials and devices for fuel cells, energy storages, sensors, and catalysts, Processes and applications of polymeric/ceramic fibers and thin films, Electrostatic technology, Synthesis and applications of metallo-organic compounds and nanostructure science and technology, Carbon-based materials and smart hybrid materials
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
1. Sangkharat, N., Chaiyut, N., Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2016). “Single-step synthesis process of interconnected spiderweb-like TiO2 films as photoanode for self-powered ultraviolet-detector” Ceramics International,42: 5858–5864.
2. Sangkharat, N., Chalermkiti, T., Lorkit, P., Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2016). “Hierarchical nanostructured porous titania films supported on glass substrate with enhanced photocatalytic efficiency” Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, 10 (3-4): 217–221.
3. Sittirug, I., Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2016). “Freestanding hematite nanofiber membrane for visible-light-responsive photocatalyst” Ceramics International, 42: 3864-3875.
4. Poungchan, G., Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2016). One-step synthesis of flower-like carbon-doped ZrO2 for visible-light-responsive photocatalyst” Materials and Design, 89: 137-148.
5. Ksapabutr, B., Nimnuan, P. and Panapoy, M. (2015). “Dense and uniform NiO thin films fabricated by one-step electrostatic spray deposition” Materials Letters, 153: 24-28.
6. Singsang, W., Panapoy, M. and Ksapabutr, B. (2014). “Facile one-pot synthesis of freestanding carbon nanotubes of cellulose-derived carbon films for supercapacitor applications: effect of the synthesis temperature” Energy Procedia, 56: 439-447.
7. Lorkit, P., Panapoy, M. and Ksapabutr, B. (2014). “Iron oxide-based supercapacitor from ferratrane precursor via sol-gel-hydrothermal process” Energy Procedia, 56: 466-473.
8. Ksapabutr, B., Chalermkiti, T., Wongkasemjit, S. and Panapoy, M. (2013). “Controllable Doposition of Gadolinlum Doped Ceria Electrolyte Films by Magnetic-Field-Assisted Electrostatic Spray Deposition” Thin Solid Films, 546: 423-430.
9. Chalermkiti, T., Panapoy, M., Chaiyut, N. and Ksapabutr, B. (2013). “Fabrication of Samarium Doped Ceria Electrolyte on Rough Glass Substrate with High Electrical Conductivity by Electrostatic Spray Deposition for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells” Energy Procedia, 34: 471-478.
10. Panapoy, M., Chalermkiti, T. and Ksapabutr, B. (2013). “Low-temperature and facile fabrication method of dense Gd0.1Ce0.9O1.95 electrolyte thin films by electrostatic spray deposition: Effects of solvent ratio and deposition temperature” Advanced Science Letters 19 (2): 651-655(5).
11. Ksapabutr, B., Chalermkiti, T. and Panapoy, M. (2013). “Facile and Low-Cost Synthesis of Ni/NiO Catalyst by Microwave Plasma Method for Carbon Nanotubes Growth Using Plastic Waste as Carbon Source” Advanced Science Letters, 19 (1): 268-272(5).
12. Buasri, A., Ksapabutr, B., Panapoy, M. and Chaiyut, N. (2012). “Process Optimization for Ethyl Ester Production in Fixed Bed Reactor Using Calcium Oxide Impregnated Palm Shell Activated Carbon (CaO/PSAC)” International Journal of Renewable Energy Development, 1 (3): 81-86.
13. Buasri, A., Ksapabutr, B., Panapoy, M. and Chaiyut, N. (2012). “Biodiesel Production from Waste Cooking Palm Oil Using Calcium Oxide Supported on Activated Carbon as Catalyst in a Fixed Bed Reactor” Korean Journal of Chemical Engineering, 29 (12): 1708-1712.
14. Ksapabutr, B., Chalermkiti, T., Wongkasemjit, S. Panapoy, M., (2010). “Fabrication of scandium stabilized zirconia thin film by electrostatic spray deposition technique for solid oxide fuel cell electrolyte” Thin Solid Films, 518 : 6518–6521.
15. Ksapabutr, B., Poungchun, G., Panapoy, M. (2010). “Architectural control of nanostructured ZrO2 thin films via electrostatic spray deposition technique using zirconatrane as precursor” Physica Scripta, T139: 014055.
16. Panapoy, M., Singsang, W., Ksapabutr, B. (2010). “Electrically conductive poly(3,4–ethylenedioxythiophene)–poly(styrene sulfonate)/polyacrylonitrile fabrics for humidity sensors” Physica Scripta, T139: 014056.
17. Laonuad, P., Chaiyut, N., Ksapabutr, B. (2010). “Poly(lactic acid) preparation by polycondensation” Optoelectronics and Advanced Materials–Rapid Communications, 4, (8): 1200- 1202.
18. Boua-In, K., Chaiyut, N., Ksapabutr, B. (2010). “Preparation of polylactide by ring-opening polymerisation of lactide” Optoelectronics and Advanced Materials–Rapid Communications, 4, (9): 1404-1407.
19. Ksapabutr, B, Thong–Oun, W., Panapoy, M. (2009). “Morphology of nanostructured TiO2 thin film: synthesis by electrostatic spray deposition technique and its photocatalytic activity” Functional Materials Letters, 2, (4): 179–183.
20. Panapoy, M., Duangdee, C., Laobuthee, A., Ksapabutr, B. (2009). “Synthesis of a novel aminoalkoxide of iron by oxide one–pot process: Its sol–gel application to iron oxide powder” Songklanakarin Journal of Science and Technology, 31, (5) (2009): 541–545.
21. Panapoy, M., Dankeaw, A., Ksapabutr, B. (2008). “Electrical conductivity of PAN–based carbon nanofibers prepared by electrospinning method” Thammasat International Journal of Science and Technology, 13: 11–17.
22. Ksapabutr, B., Panapoy, M. Choncharoen, K., Wongkasemjit, S., Traversa, E. (2008). “Investigation of nozzle shape effect on samarium doped ceria thin film prepared by electrostatic spray deposition” Thin Solid Films, 516: 5618–5624.
23. Panapoy, M., Saengsil, N., and Ksapabutr, B. (2008). “Electrical conductivity of poly (3,4–ethylenedioxythiophene)–poly(styrenesulfonate) coatings on polyacrylonitrile nanofibers for sensor applications” Advanced Materials Research, 55–57: 257–260.
24. Ksapabutr, B., Anukoolwittaya, P., Panapoy, M. (2008). “Light scattering in poly(methyl methacrylate) hybrid sheet filled by titanium dioxide nanocrystals prepared by high electric field assisted spray pyrolysis process” Advanced Materials Research, 55–57: 497–500.
25. Panapoy, M., Wannasut, P., Ksapabutr, B. (2008). “Improvement of UV protection properties in poly(methyl methacrylate) sheet coated by titanium dioxide/poly(methyl methacrylate) hybrid film” Advanced Materials Research, 55–57: 501–504.
26. Panapoy, M., Ksapabutr, B. (2008). “Fabrication of zirconia nanofibers using zirconatrane synthesized by oxide one–pot process as precursor” Advanced Materials Research, 55–57: 605–608.
27. Ksapabutr, B., Wongkasemjit, S., Gulari, E. (2006). “Sol-gel Derived Porous Ceria Powders Using Cerium Glycolate Complex as Precursor” Materials Chemistry and Physics, 99, (2-3): 318-324.
28. Laobuthee, A., Koonsaeng, N., Ksapabutr, B., Panapoy, M., Veranitisagul, C. (2005). “Doped MgAl2O4 spinel screen print thick film as sensing material for humidity measurement” International Journal of Materials & Structural Reliability, 3, (2): 95–103.
29. Ksapabutr, B., Chalermkiti, T., Panapoy, M. (2005). “Effect of nozzle shapes on the formation of taylor cone and the oscillation of fibers during electrospinning process” Chiang Mai University Journal, 4, (1): 115–119.
30. Ksapabutr, B., Waikru, C., Panapoy, M. (2005). “Effect of target shapes on distribution of polyacrylonitrile nanofibers prepared by electrospinning process” Chiang Mai University Journal, 4, (1): 109–113.
31. Laobuthee, A., Koonsaeng, N., Ksapabutr, B. (2005). “Improvement of magnesium aluminate spinel prepared by one pot process for thick film humidity sensors” Eng J Kasetsart, 54–55: 48–63.
32. Ksapabutr, B., Laobuthee, A., Panapoy, M. (2005). “Application of polymeric fibers for cementitious materials” J Res Eng Tech, 2(2) (2005): 179–190.
33. Ksapabutr, B., Laobuthee, A., Panapoy, M. (2005). “Electronic paper”, Eng J Kasetsart, 53, (18): 151–161.
34. Ksapabutr, B., Laobuthee, A., Panapoy, M. (2005). “Developments of cement composite systems using polymeric fibers as reinforcing materials: poly(ethylene terephthalate) and nylon 6,6: Part I: Bending and impact properties” International Journal of Materials & Structural Reliability, 3, (1) (2005): 53–66.
35. Ksapabutr, B., Wongkasemjit, S., Gulari, E. (2005). “Rheology and Heat Treatment of Zirconia Based Gels Synthesized from Sodium Glycozirconate Precursor” Mater Sci Forum, 480-481: 549-556.
36. Ksapabutr, B., Wongkasemjit, S., Gulari, E. (2004). “Preparation of Zirconia Powders by Sol-gel Route of Sodium Glycozirconate Complex” Powder Technology, 148: 11-14.
37. Ksapabutr, B., Wongkasemjit, S., Gulari, E. (2004). “Sol-gel Transition Study and Pyrolysis of Alumina Based Gels Prepared from Alumatrane Precursor” Colloid Surface A., 233: 145-153.
38. Ksapabutr, B., Wongkasemjit, S., Gulari, E. (2004). “One-pot Synthesis and Characterization of Novel Sodium Tris(glycozirconate) and Cerium Glycolate Precursors and Their Pyrolysis” Materials Chemistry and Physics, 83: 34-42.
39. Opornsawad, Y., Ksapabutr, B., Wongkasemjit, S., Laine, R.M. (2001). “Formation and Structure of Tris(alumatranyloxy-i-propyl)amine Directly from Al(OH)3 and Triisopropanolamine, European Polymer Journal, 37: 1877-1885.
40. Charoenpinijkarn, W., Suwankruhagsn, M., Ksapabutr, B., Wongkasemjit, S., Jamieson, A.M. (2001). “Sol-gel Processing of Silatranes” European Polymer Journal, 37: 1441-1448.
Proceeding
1. Sittirug, I., Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2015). “Recent Progress in Synthesis of Carbon-Doped Titanate Nanoribbons via One-Step Solvothermal Mehtod for Enhancing Visible Light Photocatalytic Activity” Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015), Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand, (January 21-23.): 753-756.
2. Dankeaw, A., Panapoy, M. and Ksapabutr, B. (2015). “Freestanding Functionalized Electrospun Carbon Nanofibrous Mats Based Humidity Sensors” Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015), Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand, (January 21-23.) 855-858.
3. Sittirug, I., Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2015). “Fabrication and photocatalytic activity of activated carbon/TiO2 double-layered films” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Krabi, Thailand, (June 11-14.): 214-218.
4. Sangkharat, N., Chalermkiti, T., Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2015). “Fabrication of 3D nanostructured TiO2 thin films by electrostatic spray deposition and their photocatalytic activity” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Krabi, Thailand, (June 11-14.): 242-246.
5. Nimnuan, P., Panapoy, M. and Ksapabutr, B. (2014). “Preparation and performance of nickel oxide thin film thermistor by electrostatic spray deposition technique” 36th International Symposium on Dry Process (DPS 2014), Annex Hall, PACIFICO YOKOHAMA, PACIFICO Convention Plaza, Yokohama, Japan, (November 27-28.): 73-74.
6. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร, มาณพ ปานะโปย และ น้ำฝน ไล่สัตรูไกล (2557). “เทคโนโลยีนวตกรรมและการออกแบบสำหรับเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความอบอุ่น”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บูรณาการศาสตร์และศิลป์”, วังท่าพระ, กรุงเทพฯ, (24-26 มีนาคม.): A-17 – A-24.
7. Singsang, W., Panapoy, M. and Ksapabutr, K. (2013). “Facile one-pot synthesis of freestanding carbon nanotubes on cellulose-derived carbon films for supercapacitor applications: effect of the synthesis temperature” 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket, Thailand, (December 18-21.): 544-549.
8. Lorkit, P., Panapoy, M. and Ksapabutr, K. (2013). “Iron oxide-based supercapacitor from ferratrane precursor via sol-gel-hydrothermal process” 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket, Thailand, (December 18-21.): 550-555.
9. Deeswadi, S., Chaiyut, N., Panapoy, M. and Ksapabutr, B. (2012). “Pyrolyzed Macadamia Nut Shell Impregnated with KOH as Heterogeneous Base Catalyst for Biodiesel Production” International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, Le Meridien Chiang Mai Hotel, Chiang Mai, (May 25-26.): 164-169.
10. Chalermkiti, T., Panapoy, M. and Ksapabutr, B. (2012). “Fabrication of Samarium Doped Ceria Electrolyte on Rough Glass Substrate with High Electrical Conductivity by Electrostatic Spray Deposition for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell” 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Ubon Ratchathani, (December 5-8.)
11. รัฐพล พิชัยรัตน์ และ บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร (2555). “การเตรียมคาร์บอนกัมมันต์จากกะลาปาล์มโดยการกระตุ้นด้วยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี” การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 25 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ, (4-5 ตุลาคม.): 3100-3108.
12. กันตวัฒน์ หมาดสุเรน, มาณพ ปานะโปย, ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ และ บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร (2555) “ฟิล์มคอมพอสิตชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์/ไคโตซานจากวัสดุเหลือทิ้งปศุสัตว์” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555, ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, จ.สงขลา (23-26 พฤษภาคม.)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กมลเพชร พ่วงจั่น. (2558). “Preparation and Characterization of Metal Alkoxides Via One Pot Process for Sensing and Photocatalytic Applications” แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

พรสิทธิ์ ล่อกิจ. (2556). “Fabrication and Application of Polymer - Inorganic Micro / Nanohybrids and Their Thermal Treatment” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

วิทวัส สิงห์สังข์. (2555). “Fabrication and Application of Natural and Synthetic Nanofibrous Materials” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

ธนพล เฉลิมกิติ. (2555). “Synthesis, Characterization and Processing of Ceria - Based Electrolyte and Anode for Solid Oxide Fuel Cell Components” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

พิสิฐ ตรีภพกิตติ. (2555). “การผลิตและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของคาร์บอนกัมมันต์จากชีวมวล” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

รัฐพล พิชัยรัตน์. (2555). “คาร์บอนกัมมันต์ที่ได้จากชีวมวลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

นิธิ นิธิวัฒนเลิศ. (2555). “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
1. Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2010). Fabrication of Ceramic Nanofibers Using Atrane Precursor. In Kumar, A. (Ed.). Nanofibers (pp. 367-382). Vukovar. Intech.
2. Ksapabutr, B., Panapoy, M. and Wongkasemjit, S. (2009). Fabrication of metal oxide nanocoatings: High electric field process. In Wongkasemjit, S. and Jamieson, A. M. (Ed.). Advanced metal and metal oxide technology (pp. 49-66). India. Transworld Research Network.
3. Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2009). TiO2 nanoparticles and smart hybrids: Electrospray pyrolysis and optical applications. In Wongkasemjit, S. and Jamieson, A. M. (Ed.). Advanced metal and metal oxide technology (pp. 109-122). India. Transworld Research Network.
4. ผศ.มาณพ ปานะโปย และ ผศ.ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร. (2550). ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม โดยใช้ MATLAB. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-