ผศ.ดร. มัทรี เติมตะนันทน์

การติดต่อ :
034219364 ต่อ 25609 อีเมล: termtanun_m@su.ac.th
การศึกษา :
- Ph.D. (Chemical and Environmental Engineering) University of Nottingham, UK (2013)
- วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

Research Area
Photocatalysis, Nanotechnology, Polymer
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
1. Termtanun M, Drage T, Lester E, Photocatalytic Degradation of Pesticides Using Nanoparticles from Continuous Hydrothermal Synthesis, The 10th International Symposium on Supercritical Fluids (ISSF 2012), San Francisco, United States

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร