รศ.ดร. สุวัฒนา พฤกษะศรี

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : pruksasri@g
การศึกษา :
- Ph.D. (Chemical Engineering), The Ohio State University, USA (2007)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)
- วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2540)

Research Area
Bioprocess Engineering, Membrane Technology
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Suwattana Pruksasri, Thu-Ha Nguyen, Dietmar Haltrich and Senad Novalin. (2015) Fractionation of a galactooligosaccharides solution at low and high temperature using nanofiltration. Separation and Purification Technology. 151: 124-130.
2. Rapeepat Ruekjumnong, Budsaraporn Ngampanya, Pramote Khuwijitjaru, Phimchanok Jaturapiree, Suwattana Pruksasri. (2015) Functional prebiotic activity of inulin and fructooligosaccharides. Journal of Food Science and Agricultural Technology. 1(1): 149-151.
3. Suwattana Pruksasri and Kanjana Supee. (2013) Sensory Evaluations and Stability Determinations of Goat Milk Containing Galactooligosaccharides. International Journal of Food Science and Technology. 48(12): 2456-2462.
4. Phongsathon Limsawat and Suwattana Pruksasri. (2010) Separation of Lactose from Milk by Ultrafiltration. Asian Journal of Food & Agro-Industry. 3(2): 236-243.
การประชุมวิชาการ
1. Chadakarn, C., Pruksasri, S. and Wichienchot, S. (2014) Isomaltooligosaccharides production from rice, tapioca and sago starches. Proceedings 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, March 4-5 2014, Montien Riverside, Bangkok Thailand
2. Kannika Kaewsuwan and Suwattana Pruksasri. (2012) Lactic Acid Fermentation from Jerusalem Artichoke Tuber Hydrolysate by Lactobacillus casei TISTR1340. In Proceedings of The 24th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology. November 29-30, 2012. Ubon Ratchathani, Thailand, p.180- 182. (Oral Presentation)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
- Suwattana Pruksasri . 2015. Dairy Stream Lactose Fractionation/Concentration Using Polymeric Ultrafiltration. In Membrane Processing for Dairy Ingredient Separation, Kang Hu and James Dickson (eds), Wiley-Blackwell, p.35-66.
- สุวัฒนา พฤกษะศรี. 2555. พรีไบโอติกกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์. วารสารอาหาร. 42: 186-190.
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
- รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2557 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จากผลงานวิจัยเรื่อง คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits- Functional Fruits)
สิทธิบัตร
-