อ.ดร. สุนทร ปิติเจริญพันธ์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25609 E-mail :manmsp@hotmai
การศึกษา :
- Ph.D. (Chemical Engineering), The University of Newcastle, UK (2014)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544)

Research Area
Nanomaterials, Nanotoxicology, Silver nanoparticles, silicon anocrystals, iron oxide nanoparticles, Biochemical engineering
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Šiller L, Lemloh M-L, Piticharoenphun S, Mendis BG, Horrocks BR, Brümmer, Medaković D. 2013. Silver nanoparticle toxicity in sea urchin Paracentrotus lividus. Environmental Pollution 178: 498-502.
2. Nasralla N, Yeganeh M, Astuti Y, Piticharoenphun S, Shahtahmasebi N, Kompany A, Karimipour M, Mendis BG, Poolton NRJ, Šiller L. 2013. Structural and spectroscopic study of Fe-doped TiO2 nanoparticles prepared by sol-gel method. Scientia Iranica 20(3): 1018-1022.
3. Piticharoenphun S, Šiller L, Lemloh M-L, Salome M, Cotte M, Kaulich B, Giononcelli A,, Mendis BG, Bangert U, Poolton NRJ, Horrocks BR, Brümmer F, Medaković D. 2012. Agglomeration of silver nanoparticles in sea urchin. International Journal of Environmental Pollution and Remediation 1(1): 44-50.
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร