รศ.ดร. กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : -
การศึกษา :
- Ph.D. (Biotechnology), University of New South Wales, Australia (1992)
- M.Sc. App. Sci. (Biotechnology), University of New South Wales, Australia (1988)
- วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)

Research Area
-
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
-
ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-