รศ.ดร. พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : nakkharat@y
การศึกษา :
- Dr.nat.tech.(Biochemical Engineering), University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Austria (2006)
- วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)
- วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

Research Area
Biochemical Engineering, Fermentation
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Witsanu Srila, Budsaraporn Ngampanya and Phimchanok Jaturapiree. (2011) Cloning of Beta-Galactosidase Gene from Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus TISTR 892 and Expression in Escherichia coli. Thai Journal of Agricultural Science. 44 (5): 471-476.
2. Phimchanok Jaturapiree, Suganya Phuengjayaeam, Porntip Seangsawang, Witsanu Srila and Chirakarn Muangnapoh. (2012) Isolation and Production of Novel beta-galactosidase from a Newly Isolated, Moderate Thermophile, Bacillus sp. Strain B1.1 Journal of Food Science and Engineering 2: 395-402.
3. Sathita Phol-in, Donlaya Kamkalong, Adisak Jaturapiree and Phimchanok Jaturapiree. (2012) Poly (3-hydroxybutyrate) production from glycerol by marine microorganisms. KKU Research Journal. 17(4): 573-579.
4. ชุติมา วันเพ็ญ, บุษราภรณ์ งามปัญญา, สุวัฒนา พฤกษะศรี, พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. (2556) ผลของการพรีทรีตเม้นต์ด้วยอัลตร้าซาวด์ต่อการสกัดอินนูลินจากหัวแก่นตะวัน. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 36(2): 249-258.
5. Ratthadaporn Phathipchotikun, Phakphimol Piwpan, Adisak Jaturapiree and Phimchanok Jaturapiree. (2014) Polyhydroxybutyrate(PHB) production by Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 from low-cost substrate as carbon source. KKU Research Journal. 19 (Supplement Issue): 53-59.
6. Rapeepat Ruekjumnong, Budsaraporn Ngampanya, Pramote Khuwijitjaru, Phimchanok Jaturapiree, Suwattana Pruksasri. 2015. Functional prebiotic activity of inulin and fructooligosaccharides. Journal of Food Science and Agricultural Technology. 1(1): 149-151.
7. Hemmaratchirakul, J., Jaturapiree, P., Prueksasri, S. and Wichienchot, S. (2015). “Production of galactooligosaccharide by ß-galactosidase from Lactobacillus pentosus var. plantarum BFP32.” International Food Research Journal. 22(6): 2550-2557.
8. Kaenpanao, P., Piwpan, P. and Jaturapiree, P. (2016). “Prebiotic Fructooligosaccharide Production from Yeast Strain ML1.” International Food Research Journal. International Food Research Journal. 23(1): 425-428.
การประชุมวิชาการ

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
1. พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2555) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรตโดยจุลินทรีย์ทางทะเล” นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2554
2. พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2555) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์สังเคราะห์กาแลกโต-และฟรุกโตโอลิโกแซกคาไรด์” นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2554
3. พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2556) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทีเรตโดยจุลินทรีย์จากทะเล” นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2555
4. พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2556) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ด้วยเอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้” นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2555
5. พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2558) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทีเรตจากกลีเซอรอลที่เป็น byproduct จากการผลิตไบโอดีเซล” นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557
6. พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2559) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมเคมีชีวภาพ” นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
- พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2558). วิศวกรรมเคมีชีวภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. ได้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตำรา และหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร. 207 หน้า.
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-