ผศ. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์

การติดต่อ :
Phone : 081-9162035 E-mail : j_pen2000@hotmail.com
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531)

Research Area
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง, สถิติวิศวกรรม, ต้นทุนอุตสาหกรรม, กระบวนการผลิต
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Anurattananon, C. and Sirisawang, N. “Optimization Using a Central Composite Ratatable Design for Jewelry-Bodied Casting”, Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Vol.31, No.5 (September-October), 2012.
2. Aurattananon,C. Pnce and Teattanavatcharakul,S. and Soypetch,M. (2011). Optimization Using a Central Composite Ratatable Design for Lacquer Production Process Silpakorn University Science and Technology Journal, Vol.5 No.2 (July-December). p40-45.
การประชุมวิชาการ
1. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, นรินทร์ แสนสุข และสุภกฤษ ภัทรสิรินาถ “การควบคุมความชื้นของไม้ ยางพาราโดยใช้การวิเคราะห์และออกแบบการทดลอง” การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2558, กรุงเทพ.
2. นพคุณ ทิวาพัฒน์, นันท์นภัส สุขแก้ว และจันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ “การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุจาก การลื่นหกล้มในผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสหการ ประจำปี พ.ศ. 2558, กรุงเทพ.
3. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, สิทธิชัย แซ่เหล่ม, จันทร์ญา วัฒนบัณฑิตวงศ์ และศิรินาถ สนใจ, “การศึกษาการลดเวลาในการจัดขาผู้ป่วยโรคกระดูกโดยใช้หลักการอัตราส่วนทองคำ กรณีศึกษา : กลุ่มประชากรตัวอย่าง” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2557, สมุทรปราการ.
4. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, กนกวรรณ สุวรรณวิจิตต์ และกรกรรณ เอกกุทัพ, “ปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อการเกิดอุบัติเหตุของการใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556, พัทยา ชลบุรี.
5. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, ไพศาล สินสำรวม, คมสัน เดชคล้าย และทิวารัตน์ สวัสดี “การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการสูบจ่ายน้ำ” การประชุมวิชาการ ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556, พัทยา ชลบุรี.
6. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, ดวงพร บุญญาภิบาลวงศ์, ภาวินี ใจซื่อสมบูรณ์ และวรรณสิริ ไตรวิลาศ, “การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป” The Proceedings of The Conference of Industrial Operations Development 2011, กรุงเทพ.
7. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, สุชาวดี พัฒนวัชรกุล และมานิต สร้อยเพชร, “การหาจุดเหมาะสมโดยใช้ CCRD สำหรับกระบวนการผลิตแล็กเกอร์” The Proceedings of The Conference of National Operations Research 2011, กรุงเทพฯ.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร