อ.ดร. ธีรวัฒน์ รังกุพันธุ์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : trunguphan@
การศึกษา :
- Ph.D.(Civil and Environmental Engineering), University of Cambridge ,UK (2011)
- M.Phil.(Engineering for Sustainable Development), University of Cambridge, UK (2003)
- วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)

Research Area
Environmental, Engineering for Sutainable Developement
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
-
ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-