ผศ. มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์

การติดต่อ :
Phone : 081-5513300 E-mail : zmontree@yahoo.com, p
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
- อศ.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2530)

Research Area
พลังงาน
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
การประชุมวิชาการ
1. มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ และ กิติกานต์ บุญตาม“การจัดการการใช้พลังงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สัตว์” หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวร วิจัย ครั้งที่ 10 : เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน (Research Networking towards ASEAN Knowledge Development) วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระ เกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เลขหน้า 291
2. มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ แสงสาร อัศวทรัพย์ไพศาล “การควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อความชื้นใน กระบวนการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง” หนังสือประมวลผลการ ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2557 สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ เลขหน้า 6
3. มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ และ จันทรา พัฒนกุลเกียรติ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงงานผลิต ชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสโดยโปรแกรมคำนวณสูตรในการผลิต” หนังสือประมวลผลการประชุม วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุรี เลขหน้า 120
4. มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ นันทชัย รุ่งเรืองศรี สุริยกาล ชุมแสง “การจัดการอนุรักษ์พลังงานเชิงบูรณา การ กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ตัวอย่าง” หนังสือ ประมวลผลการ ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอำ เพชรบุรี เลขหน้า 1108

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร