ผศ. สุขุม โฆษิตชัยมงคล

การติดต่อ :
Phone : 089-9191648 E-mail : sukum@su.ac.th
การศึกษา :
- วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2539)
- คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2534)


Research Area
สาขาวิศวกรรมกระบวนการผลิต
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
1. Kositchaimongkol,S “Recycled High – Density Polyethylene and Rice Husk as a Wetted Pad in Evaporative Cooling System” American Journal of Applied Sciences 8(2) : 186-191, 2011.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร