รศ.ดร. ชูศักดิ์ พรสิงห์

การติดต่อ :
Phone : 097-0541416 E-mail : pornsing_c@su.ac.th
การศึกษา :
- Ph.D. (Industrial Engineering), The University of Rhode Island, USA. (2014)
- M.S. (Industrial Engineerin), Lehigh University, USA. (2010)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2541)

Research Area
-
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
1. C. Pornsing, M. Sodhi, and B. F. Lamond. (2015). “Novel self-adaptive particle swarm optimization methods”, Soft Computing, Springer, (accepted; impact factor = 1.304), DOI:10.1007/s00500-015-1716-3.
การประชุมวิชาการ
1. C. Pornsing, K. Saichareaon, P. Klomjit. (2015). “A comparison of biomass gasification technologies using data envelopment analysis”, in Proc. 2015 International Conference on Innovation and Management, Sapporo, Japan (Oral presentation).
2. C. Pornsing, K. Saichareaon, T. Kerot. (2015). “A modified particle swarm optimization for engineering constrained optimization problem”, in Proc. 2015 IEEE International Conference on Innovation Computational Technologies and Industrial Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia (Oral presentation).
3. C. Pornsing, A. Watanasungsuit. (2014). “A discrete particle swarm optimization for disassembly sequence planning”, in Proc. IEEE International Conference of Management of Innovation and Technology, National University of Singapore, Singapore (Oral presentation)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร