รศ.ดร. วรดา หล่อยืนยง

การติดต่อ :
Phone : 034219363 E-mail : vorrada@gmail.com
การศึกษา :
- Ph.D. (Materials Science and Engineering), University of California-Berkeley, USA (2006)
- M.S. (Materials Science and Engineering), University of California-Berkeley, USA (2002)
- B.S. (Materials Science and Engineering), The Pennsylvania State University, USA (2000)

Research Area
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-sensitized solar cells), ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalysts) กราฟีน (Graphene), สารกึ่งตัวนำที่มีช่องว่างแถบพลังงานกว้าง (Wide-band gap semiconductors), วัสดุนาโน (Nanomaterials)
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Loryuenyong V., Yaotrakool S., Prathumtead P., Lertsiri C. and Buasri A. (2016). "Synergistic Effects of Graphene-Polyaniline Counter Electrode in Dye-Sensitized Solar Cells", Micro & Nano Letters, Vol.11, No.2: 77-80.
2. Loryuenyong V., Buasri A., Lerdvilainarit P., Manachevakulm K. and Sompong S. (2016). "Production of Graphitic Carbon-Based Nanocomposites from K2CO3-Activated Coconut Shells as Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cell Applications", Journal of the Korean Physical Society, Vol.68, No.2: 317-322.
3. Loryuenyong V., Saewong C., Aranchaiya C. and Buasri A. (2015). "The Improvement on Mechanical and Barrier Properties of Poly(Vinyl Alcohol)/Graphene", Packaging Technology and Science, Vol.28, No.12: 939-947.
4. Loryuenyong V., Charoensuk J., Charupongtawitch R., Usakulwattana A. and Buasri A. (2016). "Kinetics of Photocatalytic Degradation of Methylene Blue by TiO2-Graphene Nanocomposites", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol.16: 296-302.
5. Loryuenyong, V., Phongthongcharoen, J., Klomchit, K., Chaiklang, R. and Buasri, A. (2015). “A facile route for the synthesis of graphitic carbon-Fe-based nanocomposites from K2CO3-activated sugarcane bagasse” Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, Vol.9, No.1-2 (February): 218-221.
6. Loryuenyong, V., Jarunsak, N., Chuangchai, T. and Buasri, A. (2014). “The Photocatalytic Reduction of Hexavalent Chromium by Controllable Mesoporous Anatase TiO2Nanoparticles” Advances in Materials Science and Engineering, vol.2014, Article ID 348427: 1-8.
7. Buasri, A., Worawanitchaphong, P. Trongyong, S. and Loryuenyong, V. (2014). “Utilization of Scallop Waste Shell for Biodiesel Production from Palm Oil-Optimization Using Taguchi Method” APCBEE Procedia, vol.8: 216-221.
8. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Machuen, P., Chalitapanukul, P. and Jirarattanawanna, S. (2014). “Effec of silkworm silk fibre content and length on mechanical and thermal properties of green composites based on poly(butylene succinate)” Journals of Optoelectronics and Advanced Materials, vol.16, no.7-8: 939-944.
9. Buasri, A., Buranasing, G., Piemjaiswang, R., Yousatit, S. and Loryuenyong, V. (2014). “Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles on Mechanical and Thermal Properties of Poly(Lactic Acid) and Poly(Butylene Succinate) Blends” Advances in Science and Technology Vol.96: 33-38.
10. Loryuenyong, V., Ngoyjansri, T., Yantreesingha, P., Leelawannakhet, S. and Buasri, A. (2014). “Hydrothermal synthesis of 11 Å tobermorite from chicken eggshells, rice husks, and soda-lime-silica glasses for wastewater treatment application” Journals of Optoelectronics and Advanced Materials, vol.16, no.5-6: 600-605.
11. Loryuenyong, V., Boonsiri, K., Ketkeaw, V., Phuangkeaw, U. and Buasri, A. (2013). “Sol-Gel Derived Mesoporous Silica Nanoparticles under Base Catalysis for Uses as Anti-Reflective Coating Layers” Advanced Materials Research, vol.650: 108-112.
12. Loryuenyong, V., Buasri, A., Pochana, J., Hosawangwong, S., Thaisaung, S. and Sooksaen, P. (2013). “Synthesis of Anatase TiO2 Nanoparticles by Template Sol-Gel Method and its Application in Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants” Advanced Science Letters, vol.19, no.10: 2919-2922.
13. Loryuenyong, V., Totepvimarn, K., Eimburanapravat, P., Boonchompoo, W. and Buasri, A. (2013). “Preparation and Characterization of Reduced Graphene Oxide Sheet via Water-Based Exfoliation and Reduction Methods”Advanced in Materials Science and Engineering, vol.2013, Article ID 923403.
14. Buasri, A., Loakhonka, P., Benjapolchai, T., Chusripet, N. and Loryuenyong, V. (2013). “Surface Modification and Characterization of Photodegradable Polystyrene-TiO2Nanocomposites” Applied Mechanics and Materials, vol.372: 128-131.
15. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Phakdeepatarapha, E., Watpathomsub, S. and Kunakemakorn, V. (2013). “Utilization of Biodiesel Wastes as a Bioresource for the Preparation of Activated Carbon” INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED PHYSICS AND MATHEMATICS, vol.3, no.3: 173-177.
16. Buasri, A., Chaiyut, N. Loryuenyong, V., Jaritkaun, N., Yavilas, T. and Yoorengdech, N. (2013). “Mechanical and Thermal Properties of Silk Fiber Reinforced Poly(Lactic Acid) Biocomposites” OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS: RAPID COMMUNICATIONS, vol.7, no.11-12: 938-942.
17. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Wongweang, C. and Khamsrisuk, S. (2013). “Application of Eggshell Wastes as a Heterogeneous Catalyst for Biodiesel Production” SUSTAINABLE ENERGY, vol.1 no.2: 7-13.
18. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Worawanitchaphong, P. and Trongyong, S. (2013). “Calcium Oxide Derived from Waste Shells of Mussel, Cockle, and Scallop as the Heterogeneous Catalyst for Biodiesel Production” THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, vol.2013: Article ID 460923.
19. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Pin-Ngern, K., Tonprasert, N. and Dangnuan, S. (2013). “Production of Fatty Acid Methyl Ester by Esterification of Waste Frying Oil with Methanol Using Acidified Silica as Heterogeneous Catalyst” Journal of Biobased Materials and Bioenergy, vol.7, no.2, (April 2013): 229-232.
20. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Prukpraopong, S., Jitlaykha, S. and Nualyai, S. (2013). “Photodegradation and Thermal Properties of Bionanocomposite Films Based on Polylactide and Functionalized Titanium Dioxide” Advanced Science Letters, vol.19, no.11: 3272-3274.
21. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Worachat, M., Kanchanapradit, R. and Baibou, S. (2012). “Effect of TiO2 Nanoparticles on Tensile and Photodegradation Behavior of Biopolymer Films Based on Poly(Butylene Succinate)” Applied Mechanics and Materials, vol.376: 89-92.
22. Buasri, A., Pholprasert, C., Suwunnakee, N., Phuchainan, T. and Loryuenyong, V. (2013). “Effects of Carbonization Temperature and Nanoporous Silica Templating on the Synthesis of Porous Carbon from Commercial Sugar” Advanced Materials Research, vol.650: 113-118.
23. Loryuenyong V., Buasri A., Srilachai C. and Srimuang H. (2012). "The Synthesis of Microporous and Mesoporous Titania with High Specific Surface Area using Sol-Gel Method and Activated Carbon Templates," Materials Letters, vol.87: 47-50.
24. Loryuenyong, V., Angamnuaysiri, K., Sukcharoenpong, J. and Suwannasri, A. (2012). “Sol-Gel Derived Mesoporous Titania Nanoparticles: Effects of Calcination Temperature and Alcoholic Solvent on the Photocatalytic Behavior” Ceramic International, Vol.38, iss.3: 2233-2237.
25. Loryuenyong, V., Angamnuaysiri, K., Sukcharoenpong J. and Suwannasri A. (2012). “Sol-Gel Template Synthesis and Photocatalytic Begaviour of Anatase Titania Nanoparticles” Scienceasia, Vol.38, iss.3: 301-306.
Proceeding
1. Loryuenyong, V., Boonchompoo, W., Charoensuk, J., Charupongtawitch, R., Usakulwattana, A., Boonniam, N., Jidtakasam, N., Promdee, S. and Buasri, A. (2014). “The Green Synthesis of Reduced Graphene Oxide-Based Materials” The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, Nakhonratchasima, Thailand, (January 29-31.): 97-98.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-