อ. กวินธร สัยเจริญ

การติดต่อ :
Phone : 084-5465926 E-mail : kawinpun@hotmail.com
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2542)

Research Area
การวางแผนการผลิต, การควบคุมสินค้าคงคลัง, การควบคุมคุณภาพ, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
1. Choosak Pornsing, Kawinthorn Saichareon and PrachuabKlomjit. 2015. “A Comparison of Biomass Gasification Technologies Using Data Envelopment Analysis”, International Conference on Innovation and Management, Sapporo, Japan, July14 – 17, 2015, (1353-1361)
2. กวินธร สัยเจริญ, วิภารัตน์ สุขอุดม และอุษารัตน์ ป่ากว้าง. 2556. “การจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทส่วนผสมและวัตถุดิบสิ้นเปลืองเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำสุด :ในกรณีศึกษาบริษัทผลิตและ ส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง”,การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556, 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุรี หน้าที่ 122
3. กวินธร สัยเจริญ, นิศารัตน์ ศิลประเสริฐ และอัสพร เฉลาธรรมาภรณ์, 2556. “การหาปริมาณการสั่งซื้อ พาเลทที่เหมาะสมในปริมาณที่จำกัด” การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 11-14 กันยายน 2556 ณ กรีนเนอรี รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (30-33)
4. กวินธร สัยเจริญ. 2555. “การประยุกต์การจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้ขายเป็นผู้จัดการ กรณีน้ำดื่ม ศิลปากร” การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555, 17-19 ตุลาคม 2555 หน้าที่ 315

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร