อ. ธนาธร เกรอต

การติดต่อ :
Phone : 092-5579555 E-mail : ttkarot@gmail.com
การศึกษา :
- M.Sc.Logistics, University of Wollongong, Australia (2010)
- วศ.บ.วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)

Research Area
Logistic and Supply Chain Management
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
1. Choosak Pornsing, Kawinthorn Saichareon, and Thanathorn Karot. A modified particle swarm optimization for engineering constrained optimization problems. 2015 International conference on Innovative Computational Technologies and Industrial Engineering. Grand Seasons Hotel, Kuala Lumpur. Jan. 3-4, 2015

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร