อ. ธรรมวิชช์ ประเสริฐ

การติดต่อ :
Phone : 061-4377251 E-mail : thammawit@hotmail.com
การศึกษา :
- M.Sc. Production Engineering specializing in Industrial Management at University of Bremen, Germany (2014)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

Research Area
Operations Management, Engineering Management
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร