ผศ.ดร. วรฤทัย ชูเทียร

การติดต่อ :
T. 094-9245921 E-mail: choothian_w@silpakorn.edu
การศึกษา :
- Ph.D. (Industrial Engineering), Oregon State University, USA (2014)
- M.S. (Engineering Management), Portland State University, USA (2008)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)


Research Area
กระบวนการผลิตแบบลีนและเครื่องมือลีน (Lean Manufacturing and Lean tool), การบริหารโครงการ (Project Management), การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis), การประเมินศักยภาพ (Performance Measument), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Development)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
1. Choothian, W. and Doolen, T.L. (2011). The application of lean principles to new product development process. Proceedings of the 32nd Annual Meeting of the American Society for Engineering Management, October 19–22, 2011, Lubbock, TX.
2. Choothian, W. and Doolen, T.L. (2014). The relationship between the number of practices and the year of experience with lean and new product development process performance. Proceedings of 2015 ASEM International Annual Conference, October 15–18, 2014, Virginia Beach, VA.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร