ผศ. สมจิตร ลาภโนนเขวา

การติดต่อ :
Phone : 081-6233793 E-mail : Somjitlap@hotmail.co
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2539)


Research Area
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. 1. Boonniteewanich, J., Pitivut, S., Tongjoy, S., Lapnonkawow, S. and Suttiruengwong, S. (2014). “Evaluation of Carbon Footprint of Bioplastic Straw compared to Petroleum based Straw Products” Energy Procedia, vol.56: 518-524.
Proceeding
1. ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์, สมจิตร ลาภโนนเขวา และนัฎฐา มีมุข (2555). “การปรับปรุงกระบวนการผลิตถังน้ำมันใต้ดินด้วยระบบการผลิตแบบลีน” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, โรงแรมเมธาวลัยชะอำ จ.เพชรบุรี 17-19 ตุลาคม.
2. สมจิตร ลาภโนนเขวา และ ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์ (2554). “การปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนประดับยนต์ด้วย Lean-Kaizen Processes Improvement of Accessories Automotive Parts by Lean-Kaizen” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 20 - 21 ตุลาคม.
3. สมจิตร ลาภโนนเขวา, พรหมพงษ์ ลิ้มโชคอนันธ์ (2553) “การปรับปรุงกระบวนการผลิตใน อุตสาหกรรมกระดาษชำระโดยใช้แนวคิดกระบวนการผลิตแบบลีน”, การประชุมวิชาการด้านการ พัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1, 7 พฤษภาคม.
4. ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์ และสมจิตร ลาภโนนเขวา (2551) “การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการ ผลิตถุงมือกอล์ฟโดยวิธีทางสถิติ”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์
5. Sriboonchandr, P., and Lapnonkawow, S. (2007) “Quality Improvement in the Textile Industry”, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment and The 5th PSU Engineering Conference, Phuket, Thailand, May 10-11.
6. Lapnonkawow, S., and Sriboonchandr, P. (2007) “Process Improvement in Textile Industrial by Six Sigma Technique”, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment and The 5th PSU Engineering Conference, Phuket, Thailand, May 10-11.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
- สมจิตร ลาภโนนเขวา. (2555). คู่มือการดำเนินกิจกรรมการเพิ่ม Productivity ภายใต้โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ด้านการเพิ่ม Productivity และพัฒนามาตรฐาน ISO 13485. แผนกบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ ฝ่ายพัฒนาและจัดการความรู้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
บทความทางวิชาการ
1. สมจิตร ลาภโนนเขวา (2558). “การประยุกต์ใช้แนวคิด Lean ในอุตสาหกรรมบริการ”, Thailand Lean Award 2015, การนำเสนอผลงาน Lean โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
30 มิถุนายน.
2. สมจิตร ลาภโนนเขวา (2557). “เป้าหมายของระบบการผลิตในอุดมคติแบบ Lean”, Thailand Lean Award 2014, การนำเสนอผลงาน Lean โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
19 มิถุนายน.
3. สมจิตร ลาภโนนเขวา (2556). “วิถีแห่ง Lean กำหนดให้ความสูญเสียคือศัตรูของการเพิ่มผลิตภาพ” Thailand Lean Award 2013, การนำเสนอผลงาน Lean โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 17 กรกฎาคม.
4. สมจิตร ลาภโนนเขวา (2555). “เมื่อ Value Stream Map : VSM ไม่สะท้อนถึงสภาพจริงของปัญหาในกระบวนการ” Thailand Lean Award 2012, การนำเสนอผลงาน Lean โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 22 มิถุนายน.
อื่นๆ
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
กรรมการ Thailand Award
1. 2551 - ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินรางวัล Thailand Lean Award
2. 2552 – 2554 เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล Lean Best Practice ของ ส.ส.ท.
3. 2555 เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล Logistics Best Practice ของ ส.ส.ท.
4. 2558 เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล Lean Best Practice ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมศูนย์ภาค 9
5. 2558 - ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินรางวัล Lean - Automation Award
การอบรมพิเศษ
1. หลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาด้าน Lean Manufacturing for SMEs
2. หลักสูตรเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาด้าน Total Productive Mainternace (TPM)
3. หลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาด้าน Total Quality Management (TQM)
4. หลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาด้าน Advance TQM
กรรมการพิจารณาบทความวิชาการ
1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย การประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานบทความวิชาการ Silpakorn University E - Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. เป็นผู้ดำเนินรายการการประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. เป็นผู้ดำเนินรายการการประชุมทางวิชาการ IE Network Conference 2010 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน
- Total Quality Management (TQM), บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- Lean Production System (PPS), บริษัท Premier System Engineering จำกัด
- Improving Productivity with Lean Manufacturing System , บริษัท ไพรม์บ็อกซ์ เอ็มเอฟจี จํากัด
- Total Production System (IPS) , บริษัท INTEQC Feed จำกัด
- Improving Productivity with Lean – TPM , บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)
- Lean in Office , ศรีตรัง กรุ๊ป
ประสบการณ์ให้คำปรึกษา
- Kaizen / Suggestion , บริษัท เดอะไฟน์อินเตอร์เทรด จำกัด
- TQM (QCC) , บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- TQM , บริษัท Buono จำกัด
- Daily Management (DM) , บริษัท SPM อาหาร จำกัด
- Lean in Office , บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- Logistics Management , บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
- TPM , บริษัท บริษัท โรงหล่อ ก. เจริญ, บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- Productivity Improvement , บริษัท Applied DB Industrial จำกัด, บริษัท CNI Engineering จำกัด, บริษัท SPM อาหาร จำกัด, บริษัท สินอนันต์รับเบ้อร์ จำกัด, บริษัท โรงหล่อ ก. เจริญ, บริษัท SCI Electric Manufacturer Co., Ltd., บริษัท เอส พี อิเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด, บริษัท T.A.T. (Thailand) จำกัด, บริษัท ไทยทราโฟ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร, บริษัท สุพรีม โปรดักส์ จำกัด, บริษัท Team Precision Public Company Limited จำกัด
- Lean Manufacturing, Toyota Production System (TPS), Japanese Advanced Production Systems (JAPS) , บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด, บริษัท Kimberly – Clark Thailand Co. Ltd., บริษัท Feihsin Enterprise Co., Ltd, โรงงาน น้ำตาลครบุรี, บริษัท SP Metal จำกัด, บริษัท SCH จำกัด, บริษัท SPM อาหารสัตว์จำกัด, บริษัท International pet food Co .,Ltd, บริษัท โรงสีไฟเจียเม้ย จำกัด, บริษัท เดอะไฟน์อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด, บริษัท Free tex elastic co., Ltd., บริษัท สุรพลฟุ๊ต จำกัด, บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด, บริษัท ไทยนิปปอน จำกัด, บริษัท GPV จำกัด, บริษัท ผดุงศิลป์ วิศวการ จำกัด, บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด, บริษัท Unilamp จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สยามอุตสาหกรรมยาง, บริษัท อุตสหกรรมถุงพลาสติก จำกัด, บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด, United Thai Shipping Corporation Ltd., United Thai Warehouse Co., Ltd., บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พี. พี. แพ็คเก็จจิง จำกัด
- Productivity Improvement ด้วย Clean Technology , บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด, บริษัท เอบีดีกาญจน์ จำกัด, บริษัท วีเคแฟคตอรี่ จำกัด, บริษัท ไทยอกริฟูดส์ จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน), บริษัท เซาท์อีสเอเชียแพคเกจจิ้งแอนดาแคนนิ่ง จำกัด, บริษัท โกลเด้นไพร้ส์แคนนิ่ง จำกัด, บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเอสเอ จำกัด, บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด
- Train The Trainer (เป็นผู้บรรยาย - ผู้สอน และร่างหลักสูตรสำหรับ พัฒนาที่ปรึกษา), วิทยากรโครงการพัฒนาที่ปรึกษาด้านวินิจฉัยเฉพาะทางเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต, ส.ส.ท., วิทยากรภาคสนามโครงการพัฒนาที่ปรึกษาด้าน Lean – TPM, ส.ส.ท., วิทยากรโครงการพัฒนาที่ปรึกษาด้าน Lean เกษตร, ส.ส.ท., ครูที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการพัฒนาผู้ช่วยที่ปรึกษา
สู่มืออาชีพด้านการเพิ่ม Productivity, ส.ส.ท., วิทยากรโครงการ Lean for Excellent Service Certification Program, ส.ส.ท.
- เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเพิ่ม Productivity และการบริหารการผลิตให้แก่ภาครัฐและเอกชน มากกว่า 50 หลักสูตร เน้นปรัชญา 3T’s = TQM + TPM + TPS
สิทธิบัตร
-