รศ.ดร. ประกร รามกุล

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25609 E-mail : korn_mass_tr
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)

Research Area
Liquid membrane, Solvent extraction
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Thanyarutt Teerachaiyapat and Prakorn Ramakul, Application of hollow fiber supported liquid membrane as a chemical reactor for esterification of lactic acid and ethanol to ethyl lactate Korean Journal of Chemical Engineering, 33(1), 2016 : 8-13
2. Srestha Chaturabul, Wanchalerm Srirachat, Thanaporn Wannachod, Prakorn Ramakul, Ura Pancharoen, Soorathep Kheawhom. “Separation of mercury(II) from petroleum produced water, Chemical Engineering Journal, 265, 2015 : 34-46
3. Dolapop Sribudda, Niti Sunsandee, Prakorn Ramakul, Ura Pancharoen, Suphot Phatanasri. “Separation of Cd(II) from industrial wastewater via HFSLM: Equilibrium, kinetic and thermodynamic investigation. Journal of Industrial and Engineering Chemistry”, 2015;(inpress)
4. Naphaphan Kunthakudee, Niti Sunsandee, Ura Pancharoen, Prakorn Ramakul. “Separation of yttrium and rare earth using hollow fiber supported liquid membrane – Factorial design analysis”, Desalination and Water Treatment, 57, 2016 : 3985-3994
5. Teerapon Pirom, Niti Sunsandee, Prakorn Ramakul, Ura Pancharoen, Kasidit Nootong Natchanun Leepipatpiboon. “Separation of amoxicillin using trioctylmethy lammonium chloride via a hollow fiber supported liquid membrane: Modeling and experimental investigation”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2015; 23: 109–118.
6. Krirkratthawit Wongkaew, Niti Sunsandee, Ura Pancharoen, Kasidit Nootong, Prakorn Ramakul. “Purification of Sn(IV) and recovery of Pd(II) from flexible printed circuit board industry wastewater via HFSLM: Temperature effect investigation”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2015; 22: 217–228.
7. Niti Sunsandee, Prakorn Ramakul, Milan Hronec, Ura Pancharoen , Natchanun Leepipatpiboon., (2014), “Mathematical model and experimental validation of the synergistic effect of selective enantioseparation of (S)-amlodipine from pharmaceutical wastewater using a HFSLM”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 20: 1612–1622.
8. Natchanun Leepipatpaiboon, Ura Pancharoen, Niti Sunsandee, and Prakorn Ramakul., (2014), “Factorial design in optimization of the separation of uranium from yellowcake across a hollow fiber supported liquid membrane, with mass transport modeling”, Korean Journal of Chemical Engineering.,31: 868-874.
9. Niti Sunsandee, Paitoon Rashatasakhon, Prakorn Ramakul, Ura Pancharoena, Kasidit Nootong, Natchanun Leepipatpiboon., (2014), “Selective Enantioseparation of Racemic Amlodipine by Biphasic Recognition Chiral Separation System”, Separation Science and Technology.49: 1357-1365. (ISI)
10. Teerapon Pirom, Niti Sunsandee, Prakorn Ramakul, Ura Pancharoen, Kasidit Nootong, Natchanun Leepipatpiboon., (2014), “Separation of amoxicillin using trioctylmethylammonium chloride via a hollow fiber supported liquid membrane: Modeling and experimental investigation”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2014. (inpress)
11. S Krirkratthawit Wongkaew, Niti Sunsandee, Ura Pancharoen, Kasidit Nootong, Prakorn Ramakul., (2014), “Purification of Sn(IV) and recovery of Pd(II) from flexible printed circuit board industry wastewater via HFSLM: Temperature effect investigation”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry.,
12. Chulalak Naksang, Niti Sunsandee, Nopphawat Thamphiphit, Ura Pancharoen, Prakorn Ramakul, Natchanun Leepipatpiboon.,(2013), “Synergistic Enantioseparation of rac- Phenylalanine via Hollow Fiber Supported Liquid Membrane”.,Separation Science and Technology., 48: 867-876.
13. Niti Sunsandee, Natchanun Leepipatpiboon, Prakorn Ramakul, Thidarat Wongsawa, Ura Pancharoen., (2013), “The effects of thermodynamics on mass transfer and enantioseparation of (R,S) -amlodipine across a hollow fiber supported liquid membrane.”, Separation and Purification Technology.,102:50–61.
14. Niti Sunsandee, Natchanun Leepipatpiboon, Prakorn Ramakul., (2013), “Selective enantioseparation of levocetirizine via a hollow fiber supported liquid membrane and mass transfer prediction”, Korean Journal of Chemical Engineering.,30: 1312-1320.
15. Niti Sunsandee, Prakorn Ramakul, Natchanun Leepipatpiboon, Ura Pancharoen., (2013), “Enantioseparation of (S)-amlodipine from pharmaceutical industry wastewater by stripping phase recovery via HFSLM: polarity of diluent and membrane stability investigation”, Separation and Purification Technology.,116: 405–414.
16. Niti Sunsandee, Ura Pancharoen, Paitoon Rashatasakhon, Prakorn Ramakul, Natchanun Leepipatpiboon., (2013), “Enantioselective Separation of Racemic Amlodipine by Two- Phase Chiral Extraction Containing O,O′- Dibenzoyl-(2S,3S)-Tartaric Acid as Chiral Selector. Separation Science and Technology., 48: 2363–2371.
17. Natchanun Leepipatpiboon,Ura Pancharoen,Prakorn Ramakul., (2013), “Separation Co(II) and Ni(II) from thiocyanate media by HFSLM containing Alamine300 as carrier - polarity of diluent and membrane stability investigation”., Korean Journal of Chemical Engineering.,30: 194-200.
18. Prakorn Ramakul, Unchalee Mooncluen, Yachanapa Yanachawakul, Natchanun Leepipatpiboon., (2012), “Mass transport modeling and analysis on the mutual separation of lanthanum(III) and cerium(IV) through a hollow fiber supported liquid membrane”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry., 18:1606-1611.
19. Niti Sunsandee, Prakorn Ramakul, Nopphawat Thamphiphit, Ura Pancharoen, Natchanun Leepipatpiboon.,(2012), “The synergistic effect of selective separation of (S)- amlodipine from pharmaceutical wastewaters via hollow fiber supported liquid membrane”, Chemical Engineering Journal., 209: 201–214.
20. Niti Sunsandee, Natchanun Leepipatpiboon, Prakorn Ramakul, Ura Pancharoen., (2012), “The selective separation of (S)-amlodipine via a hollow fiber supported liquid membrane: Modeling and experimental verification”. Chemical Engineering Journal., 180:299-308.
21. Prakorn Ramakul, Yachanapa Yanachawakul, Natchanun Leepipatpiboon, Niti Sunsandee.,(2012), “Biosorption of palladium (II) and platinum (IV) from aqueous solution using tannin from Indian almond (Terminalia catappa L.) leaf biomass: kinetic and equilibrium studies”, Chemical Engineering Journal., 193-194: 102-111.
22. Ura Pancharoen, Natchanun Leepipatpiboon and Prakorn Ramakul.,(2012),“Innovative Approach to Enhance Uranium Ion Flux by Consecutive Extraction via Hollow Fiber Supported Liquid Membrane”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry.,17: 647-650.
23. Duenphen Buachuang, Prakorn Ramakul, Natchanun Leepipatpiboon and Ura Pancharoen. (2011) “Mass transfer modeling on the separation of tantalum and niobium from dilute hydrofluoric media through a hollow fiber supported liquid membrane”, Journal of Alloys and Compounds., 509: 9549-9557.
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร