ข่าวสำหรับบุคลากรภายใน

10 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร บุคลากรสายวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม