ข่าวรับสมัครงาน

08 กันยายน 2564

กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เลื่อนการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์ (อัตรา A-1-1502-016) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นั้น

เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (
COVID-19)

คณะฯ จึงขอปรับรูปแบบการคัดเลือก
เป็นรูปแบบออนไลน์ และมีกำหนดการคัดเลือก ดังนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม