ระดับปริญญาตรี

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
SU - TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolioเปิดรับสมัคร 26 ตุลาคม 2564
(ยังไม่เปิดรับสมัคร)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รอบ 3 Admission
แบบฟอร์มรับรองสุขภาพ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3
รายละเอียดการส่งใบรับรองสุขภาพ รอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Admission 2)