Bachelor Degrees

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

SU-TCAS รอบที่ 3 Admission เข้าสู่เว็บไซต์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com

ระยะเวลารับสมัครรอบ 3 ครั้งที่ 1 student.mytcas.com และชำระเงินค่าสมัคร   :         วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 

ผู้สมัครต้องจัดส่งใบรับรองสุขภาพตนเอง                                  :         ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ทางอีเมล์สาขาวิชา

 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

รอบ 3 Admission
แบบฟอร์มรับรองสุขภาพ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3
รายละเอียดการส่งใบรับรองสุขภาพ รอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Admission 2)