กิจกรรมด้านงานวิจัย/งานบริหารวิชาการ

Research activities / Academic management

 

วิธีการหาอันดับของวารสารตามสาขาวิชาโดยใช้ SCImago Journal Ranking(SJR)