ผศ.ดร. ชัชธานนท์ โพธิคุณ

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : chatthanon@outlook.com
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (พ.ศ. 2558)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (พ.ศ. 2553)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (พ.ศ. 2548)

Research Area
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method), ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method), การวิเคราะห์การโก่งของแผ่นบาง
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Bhothikhun, P. and Dechaumphai, P. (2015), “Development of DKT Finite Element Formulation for Thermal Bending of Thin Plate”, Journal of Thermal Stresses, Vol.38, No.7, pp. 775-791.
2. Bhothikhun, P., and Dechaumphai, P. (2014), “Adaptive DKT Finite Element for Plate Bending Analysis of Built-up Structures.” International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering, Vol.14, No.1, pp. 12-20.
3. Bhothikhun, P. and Dechaumphai, P. (2013), “Adaptive DKT Finite Element for Plate Bending Analysis”, KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology, Vol. 6, No.3, pp. 83-90.
การประชุมวิชาการ
1. Bhothikhun, C. (2016), “Adaptive DKQ Finite Element for Plate Bending Analysis”, The Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, 15–17 June 2016.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร