อ.ดร. ณัฐ ธัชยะพงษ์

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : woobwarb@hotmail.com
การศึกษา :
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548)

Research Area
การจำลองสภาพการถ่ายเทความร้อน (Heat transfer simulation), การออกแบบท่อความร้อนและระบบความร้อน (Heat pipe and heat system design), เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass fuel)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Thuchayapong, N., Nakano, A., Sakulchangsatjatai, P., and Terdtoon, P. (2012), “Effect of capillary pressure on performance of a heat pipe”, Numerical approach with FEM”, Applied Thermal Engineering, Thailand, January 2012, Vol. 32, pp. 93-99.
2. Thuchayapong, N. and Intagun, W. (2015), "The Physical Properties of Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass Briquette Stove", The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, 30 July - 2 August, 2015, pp. 203-208.
3. Tharawadee, N. and Thuchayapong, N. (2015), "The Effect of Torrefaction Process on Physical Properties and Operating Cost of Biomass Powder", The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, 30 July - 2 August, 2015, pp. 418-423.
การประชุมวิชาการ
1. Thuchayapong, N. and Soponpongpipat, N. (2014), “Optimum Sizing of Cooling Coil in Fan Coil Unit for Chiller System Application by Thermo-economics Analysis”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014, pp. 202.
2. Intagun, W., Thuchayapong, N., and Tharawadee, N. (2014), “The Effect of Increasing of LPG Price on the Costs and Sales of Restaurants in Municipality of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1469-1475.
3. Thuchayapong, N., Tharawadee, N., and Intagun, W. (2014), “The Satisfaction of Service of State Railway of Thailand at Bangkok Railway Station”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1599-1605.
4. Tharawadee, N., Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2014), “Factors Affecting the Service Selection of Motorcycle Repair Shop in Nakhon Pathom”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1606-1611.
5. Thuchayaopong, N. and Soponpongpipat, N. (2013), “Simulation of Fixed-Bed Oil Palm Drying Furnace with Thermosyphon by Using Finite Difference Method”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, pp. 83.
6. Thuchayaopong, N. and Soponpongpipat, N. (2013), “The Application of Thermosyphon in Fixed-bed Oil Palm Drying”, The 11th International Heat Pipe Symposium (11th IHPS), Beijing, China, 9-12 June 2013, pp. 227-230.
7. Thuchayapong, N., Sakulchangsatjatai, P., Kammuang-lue, N., and Terdtoon, P. (2012), “Effect of Tube Bending on Heat Transfer Characteristics of Miniature Heat Pipe with Sintered Porous Media”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012.
8. Thuchayapong, N., Terdtoon, P., Sakulchangsatjatai, P., and Kammuang-lue, N. (2011), “Three-Dimensional Simulation of Velocity, Pressure and Temperature Distributions in Vapor Core of Heat Pipe with Mesh Wick”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), Vietnam, 12-15 August 2011.
9. Thuchayapong, N., Terdtoon, P., and Sakulchangsatjatai, P. (2009), “Simulation of Heat Pipe Performance by Using Finite Element Method. Science”, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, Pullman Raja Orchid Hotel, KhonKaen, Thailand, 23-24 July 2009.
10. Thuchayapong, N., Sakulchangsatjatai, P., and Terdtoon, P. (2008), “Void Fraction Prediction of Sintered Wicks Used in Heat pipes”, 9th International Heat Pipe Symposium, Monash University Sunway Campus, Malaysia, 17-20 November 2008, pp. 71-74.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร