อ.ดร. โสภณ ผู้มีจรรยา

การติดต่อ :
Phone : 0 3424 1971 E-mail : soponpu@yahoo.com
การศึกษา :
- วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
- วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
- วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2548)

Research Area
Digital Image Processing, Computer Vision, Deformable Models, Pattern Recognition, 3D Image Reconstruction
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. โสภณ ผู้มีจรรยา.(2556). “แอ็กทีฟคอนทัวร์แบบใช้ขอบสำหรับการแบ่งส่วนภาพ” วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2556 : หน้า 1-3.
การประชุมวิชาการ
1. โสภณ ผู้มีจรรยา.(2556). “แอ็กทีฟคอนทัวร์แบบ MLRES สำหรับการแบ่งส่วนภาพที่มีหลายวัตถุ” งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5 18 – 19 กรกฎาคม 2556: หน้า 409-417.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร